Főoldal » Hírek » Verekedésre hívás életveszélyes eredménnyel - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy 24 éves férfi ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt. A férfi ököl­lel két­szer meg­ütöt­te a sér­tet­te, aki az utcán összerogyott. 

A vád­irat sze­rint a férfi 2021. feb­ru­ár máso­dik felé­ben, a dél­utá­ni órák­ban a barát­nő­jé­vel együtt autó­val meg­ér­ke­zett egy nő isme­rő­sük mező­csá­ti laká­sá­ra. Ott tar­tóz­ko­dá­suk alatt beszél­get­tek és alko­holt fogyasz­tot­tak, a későb­bi­ek­ben csat­la­ko­zott hoz­zá­juk a sér­tett férfi. Az éjsza­kai órák­ban a férfi ittas­sá­gá­nál fogva lefe­küdt alud­ni, haj­nal­ban azon­ban az elkö­ve­tő fel­éb­resz­tet­te és kikí­sér­te az ingat­lan­ból. Ami­kor már a vád­lott is lefek­vés­hez készü­lő­dött, barát­nő­jé­vel arra let­tek figyel­me­sek, hogy a ház bejá­ra­ti ajta­ja nyi­tó­dik, majd a szom­szé­dos szo­bá­ból vitat­ko­zást hal­lot­tak. Mind­ket­ten átmen­tek, és ekkor lát­ták, hogy a sér­tett a nő ágyán ül. A férfi fele­lős­ség­re vonta a sér­tet­tet, aki fel­há­bo­ro­dott ugyan, de fel­szó­lí­tás­ra kife­lé indult, végül a vád­lott kísé­re­té­ben a kapun kívül­re került.

A sér­tett viszont nehez­mé­nyez­te, hogy elküld­ték, az utcán han­gos­ko­dott, szid­ta a vád­lot­tat, felé köp­kö­dött. A férfi nem vett róla tudo­mást, vissza­in­dult, ekkor viszont a sér­tett az utcán par­ko­ló gép­jár­mű­vét rug­dos­ta, letör­te a vissza­pil­lan­tó tük­rö­ket. Erre az elkö­ve­tő a kerí­tés­hez ment, rászólt, a sér­tett viszont alkar­já­val átfog­ta a nya­kát és ki akar­ta húzni az utcá­ra. A vád­lott kisza­ba­dult a fogás­ból, mire a sér­tett vere­ke­dés­re hívta, amit elfo­ga­dott. Szem­ben áll­tak egy­más­sal, elő­ször a sér­tett pró­bált ütni, siker­te­le­nül, ekkor viszont a férfi gyors egy­más után ököl­lel két­szer meg­ütöt­te, ami­től az utcán összerogyott.

Az ese­mé­nye­ket látva a nők érte­sí­tet­ték a mentőket.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett 8 napon túl gyó­gyu­ló, köz­ve­tet­ten élet­ve­szé­lyes álla­po­tot elő­idé­ző több­szö­rös arc­ko­po­nya törést és kopo­nya­űri vér­zést szen­ve­dett el.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indítványozott.