Főoldal » Archív » Verekedtek, garázdálkodtak a csárdában

A Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és súlyos testi sér­tés miatt emelt vádat egy öt főből álló tár­sa­ság ellen, akik tavaly ősszel egy Győr kör­nyé­ki csár­dá­ban han­gos­kod­tak, majd össze­ve­re­ked­tek egy ven­dég­gel és a pultossal.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a vád­lot­tak az esti órák­ban együtt szó­ra­koz­tak a csár­dá­ban, azon­ban össze­vesz­tek egy­más­sal, ezért kia­bál­ni kezd­tek, poha­ra­kat tör­tek össze, egyi­kük az asz­tal­ra is fel­má­szott. A fel­szol­gá­ló kéré­sé­re végül lecsen­de­sed­tek, de kicsi­vel később, mivel a pul­tos nem tel­je­sí­tet­te egy kéré­sü­ket, őt kér­dő­re von­ták, szi­dal­maz­ták, és golyós­tol­lak­kal dobál­ták meg, majd újra egy­más­sal kezd­tek vesze­ked­ni, kiabálni.

Mikor a fel­szol­gá­ló jelez­te, hogy zár­óra van, men­je­nek haza, ezen fel­há­bo­rod­tak, és ezút­tal a csár­dá­ban tar­tóz­ko­dó egyik ven­dég­gel szó­lal­koz­tak össze, akit az egyik vád­lott arcon is ütött. A ven­dég véde­ke­zé­sül vissza­ütött, amire a többi vád­lott is rátá­madt,  töb­ben is ütöt­ték fejét és arcát, majd föld­re rán­tot­ták, ahol tovább ütlegelték.

A vere­ke­dés köz­ben a vád­lot­tak egyi­ke a pult­ba is befu­tott, ahol meg­ütöt­te a pul­tost, meg­ra­gad­ta a csuk­ló­ját, és hát­ra­fe­szí­tet­te a kezét.

A bűn­cse­lek­mény követ­kez­té­ben a pul­tos jobb kezé­nek IV. kéz­kö­zép­csont­ja eltört, míg a bán­tal­ma­zott ven­dég bal arc­csont­ja törött el.

A ter­hel­te­ket az ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság­gal és súlyos testi sér­tés elkö­ve­té­sé­vel vádol­ja, melyek miatt – a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra figye­lem­mel – négy és fél év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.