Főoldal » Archív » Verekedve követelte a fizetését

A Szent­end­rei Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett annak a szír fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sá­ra, aki dula­kod­va köve­tel­te a fize­té­sét egy pomá­zi üzem­ben.

A bűn­ügy gya­nú­sí­tott­ja, egy szír férfi 2013 janu­ár­já­ban érke­zett Magyar­or­szág­ra. Mene­kült stá­tusz irán­ti kérel­mét eluta­sí­tot­ták, jelen­leg oltal­ma­zott­ként tar­tóz­ko­dik Magyar­or­szág terü­le­tén. A férfi egy pomá­zi üzem­ben sofőr­ként dol­go­zik.

2019. októ­ber 9-én, miu­tán meg­tud­ta, hogy az előre ter­ve­zett fel­ada­tai mel­lett újabb fel­ada­to­kat kap, dobál­ni kezd­te az áru­val meg­ra­kott reke­sze­ket, ezért az üzem veze­tő­je haza­küld­te a dühön­gő fér­fit.

A gya­nú­sí­tott dél­után vissza­tért a mun­ka­he­lyé­re és az üzem veze­tő­jé­től emelt han­gon a fize­té­sét köve­tel­te. A férfi a főnö­ké­hez lépett, meg­ra­gad­ta a póló­ját és a nya­ká­nál fogva rán­gat­ta őt. A gya­nú­sí­tott ezután a gép­ko­csi­já­hoz ment, magá­hoz vett egy gáz-riasztó fegy­vert és azzal a mun­ka­tár­sai felé hado­ná­szott. Az üzem veze­tő­jé­nek azt kia­bál­ta, hogy „vissza­jö­vök, és meg fog­lak ölni!”, majd kihaj­tott a kapun.

A gya­nú­sí­tott az erő­sza­kos és fenye­ge­tő fel­lé­pé­se elle­né­re nem kapta meg a köve­telt pénzt.

Az önbí­rás­ko­dás bűn­tet­té­vel gya­nú­sí­tott férfi elrej­tő­zé­sé­től, szö­ké­sé­től élet­kö­rül­mé­nyei miatt tar­ta­ni kell. Ez a körül­mény a letar­tóz­ta­tá­sá­val aka­dá­lyoz­ha­tó meg.

A Szent­end­rei Járá­si Ügyész­ség ezért tett indít­ványt a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sé­re.