Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Véresen végződött a kocsmai kártyacsata

A Heves Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol egy 24 éves fia­tal­em­bert, aki base­ball ütő­vel bán­tal­maz­ta kár­tya­part­ne­rét a kocs­má­ban azért, mert azt gya­ní­tot­ta róla, hogy csalt a játékban.

A vád­lott 2018. már­ci­us 30-án a dél­utá­ni órák­ban Heve­sa­ra­nyo­son a helyi ital­bolt udva­rán tar­tóz­ko­dott, ahol egy nála idő­sebb isme­rő­sé­vel pénz­ben kár­tyá­zott, de veszí­tett. Ezen fel­in­dul­va csa­lás­sal gya­nú­sí­tot­ta part­ne­rét, akire rátá­madt, mivel az nem akar­ta vissza­ad­ni neki az elnyert össze­get. A vád­lott előbb a sér­tett arcá­ba sört locsolt, majd han­gos­kod­va egy szék­kel pró­bál­ta leüt­ni a fér­fit, miköz­ben a saját fején is szét­tört egy sörös­üve­get. Mind­ezek miatt a ven­dég­lős­né haza­küld­te őt.

Az ittas ter­helt a fel­szó­lí­tást köve­tő­en távo­zott ugyan a hely­szín­ről, de oda - kezé­ben egy fából készült base­ball ütőt lóbál­va - hama­ro­san vissza­tért. Az utcá­ról nyom­ban a pult­hoz ment, ahol koráb­bi kár­tya­part­ne­re egy isme­rő­sé­vel beszél­ge­tett. A vád­lott mögé­jük lépett, és a nála lévő esz­köz­zel  nagy erő­vel hátul­ról fejbe vágta a gya­nút­lan sér­tet­tet, aki ettől nyom­ban a föld­re került. Ott táma­dó­ja még egy­szer rácsa­pott az ütő­vel, mellyel több­szö­rös kopo­nya­csont töré­se­ket okozott.

A pult­nál álló másik férfi meg­pró­bált a sér­tett védel­mé­re kelni, de a vád­lott a ket­te­jük között emi­att kiala­kult dula­ko­dás során a fahu­sáng­gal őt is több­ször fejen ütöt­te. Ennek követ­kez­té­ben ez a sér­tett is súlyos, nyolc napon túl gyó­gyu­ló kopo­nya­sé­rü­lé­se­ket szenvedett.

A Heves Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel, vala­mint súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja az elkö­ve­tőt, aki­vel szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tést kisza­bá­sát, és azt is indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság tilt­sa el őt a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, és köte­lez­ze az eljá­rás során fel­me­rült bűn­ügyi költ­ség megfizetésére.