Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Veréssel fenyegette a jegyellenőrt - a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a nővel szem­ben, aki verés­sel fenye­get­te a jegy­el­len­őrt, aki a maszk­vi­se­lés sza­bá­lya­i­nak meg­sze­gé­se miatt le akar­ta szál­lí­ta­ni a vonatról.

A vád­irat sze­rint a nő 2021. júni­us 15-én, Esz­ter­gom­ból Buda­pest­re uta­zott a vona­ton. A jegy­vizs­gá­ló kérte a nő jegyét, aki azt úgy adta át, hogy köz­ben trá­gá­rul szólt hozzá.  A jegy­vizs­gá­ló sér­tett foly­tat­ta a jegyek ellen­őr­zé­sét, anél­kül, hogy rea­gált volna a nő meg­jegy­zé­sé­re, akit a vele utazó élet­tár­sa nyug­tat­ni próbált. 

Később a jegy­vizs­gá­ló fel­szó­lí­tot­ta a nőt, hogy vegye fel a maszk­ját, mert azt köte­le­ző visel­ni a vona­ton, mire a nő azt vála­szol­ta, hogy semmi köze hozzá. A sér­tett közöl­te, hogy a masz­kot nem vise­lő uta­sok kizár­ha­tók az uta­zás­ból, mire az elkö­ve­tő a szája elé tett egy masz­kot, azt azon­ban nem helyez­te fel az arcá­ra. Később a nő a vagon­ban az ajtó felé igyek­vő ellen­őrt szi­dal­maz­ta, meg­fe­nye­get­te, hogy meg fogja verni, fel fogja jelen­te­ni, ha le meri szál­lí­ta­ni a vonat­ról, és fenye­ge­tő­en felé­je indult. Ekkor az élet­tár­sa vissza­húz­ta és leül­tet­te a nőt. Az elkö­ve­tő ekkor már újra nem viselt masz­kot, ezért a sér­tett ismé­tel­ten fel­szó­lí­tot­ta az uta­zás fel­té­te­le­i­nek betar­tá­sá­ra, és jelez­te, hogy maszk nél­kül nem utaz­hat tovább.

Az elkö­ve­tő nem volt haj­lan­dó leszáll­ni, ezért a sér­tett a veze­tő jegy­vizs­gá­ló segít­sé­gét kérte tele­fo­non keresz­tül. Ezt látva a nő meg­ra­gad­ta a bal kezét, hogy abban tar­tott tele­fon­ját elve­gye tőle, de ez nem sike­rült neki, mert a sér­tett eltol­ta magá­tól a másik kezé­vel. A nőt az élet­tár­sa húzta el a sér­tett köze­lé­ből. Végül az elkö­ve­tőt a két jegy­vizs­gá­ló Leány­vár állo­má­son szál­lí­tot­ta le a vonatról.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság az elkö­ve­tő­vel szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki, a pró­ba­idő tar­ta­má­ra ren­del­je el a párt­fo­gó felügyeletét.