Főoldal » Hírek » Veréssel fenyegette a polgármestert, mert nem kapott lakást - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Encsi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 29 éves nő ellen garáz­da­ság és zak­la­tás vét­sé­ge miatt. Az elkö­ve­tő 2021. augusz­tus utol­só nap­ján egy bor­so­di kis­te­le­pü­lé­sen a pol­gár­mes­tert fele­lős­ség­re vonta azért, mert nem kapott lakást, ezért azzal fenye­get­te meg, hogy 30 ember­rel fogja megveretni. 

A vád­irat sze­rint a nő 2021. augusz­tus utol­só nap­ján, a dél­előt­ti órák­ban, egy bor­so­di kis­te­le­pü­lé­sen az orvo­si ren­de­lő­be ment. A ren­de­lé­sét végző orvost – aki egy­ben a köz­ség pol­gár­mes­te­re – fele­lős­ség­re vonta azért, mert nem kapott lakást az önkor­mány­zat­tól. A pol­gár­mes­ter a beszél­ge­tés során meg­pró­bál­ta meg­nyug­tat­ni, de a vád­lott emelt han­gon meg­fe­nye­get­te azzal, hogy hozni fog 30 embert, akik jól ellát­ják a baját, és közöl­te azt is, hogy arról is tudo­má­sa van, hogy a sér­tett­nek 5 gyer­me­ke van, ezért vigyázzon.

A vita köz­ben a ren­de­lő váró­ter­mé­ben lévő szé­ket fel­emel­te, azzal hado­ná­szott, majd föld­höz vágta, a szék ennek követ­kez­té­ben összetört.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zés­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tést indítványozott.