Főoldal » Archív » Veréssel rendszabályozták az alkalmazottat

A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett önbí­rás­ko­dás bűn­tet­té­nek kísér­le­te és testi sér­tés miatt emelt vádat három test­vér­rel szem­ben, akik a velük bará­ti viszony­ban álló tulaj­do­nos érde­ke­it védve, az egyik bala­ton­fü­re­di tanya alkal­ma­zott­ját, majd annak csa­lád­tag­ja­it is meg­ver­ték.

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 03.17.