Főoldal » Archív » Veréssel vettek elégtételt sérelmeikért Marcaliban

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt három keszt­he­lyi és egy somogy­sám­so­ni fér­fi­val szem­ben, akik Mar­ca­li­ban sérel­me­ik meg­tor­lá­sa­ként meg­ver­ték egy haragosukat.

A vád­lot­tak 2016. júli­us 6. nap­ján a dél­utá­ni órák­ban lakó­he­lyük­ről Mar­ca­li­ba utaz­tak azért, hogy a három keszt­he­lyi fér­fit ért fenye­ge­té­sek és bán­tal­ma­zás miatt elég­té­telt vegye­nek. A város egyik leg­for­gal­ma­sabb utcá­já­ban egy ven­dég­lá­tó­hely tera­szán oda­men­tek az egyik - álta­luk vélt – elkö­ve­tő­höz, körbe áll­ták, kér­dő­re von­ták, majd pedig ököl­lel ütle­gel­ték. A bán­tal­ma­zott férfi könnyű sérü­lé­se­ket szenvedett.

Eköz­ben az egyik vád­lott a sér­tett asz­tal­tár­sa­sá­gá­ban lévő másik fér­fit is ököl­lel úgy meg­ütöt­te, hogy súlyos töré­ses sérü­lé­se­ket szenvedett.

Három – több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű - vád­lott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban van, velük szem­ben az ügyész­ség vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás, míg negye­dik tár­suk­kal szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indítványozta.