Főoldal » Hírek » Verőlegényekkel fenyegetve zsarolta volt élettársát - videóval - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség zsa­ro­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki sza­kí­tást köve­tő­en volt élet­tár­sá­tól verés­sel fenye­get­ve pénzt köve­telt, mivel sze­rin­te a nő a kap­cso­la­tuk alatt érdem­te­le­nül spó­rol­ta össze egy lakás árát.

A vád­irat sze­rint a jános­hal­mi férfi és a sér­tett négy évig éltek élet­tár­sak­ként együtt. A kap­cso­la­tuk meg­rom­lá­sa miatt a közös tulaj­do­nú ingat­la­nu­kat érté­ke­sí­tet­ték, és a vétel­árat elosz­tot­ták egy­más között. Ami­kor 2021 augusz­tu­sá­ban a nő sza­kí­tott és elköl­tö­zött a közös ott­ho­nuk­ból, a férfi nyo­moz­ni kez­dett volt párja anya­gi hely­ze­te és magán­éle­te után. Ennek során tudo­má­sá­ra jutott, hogy a sér­tett még az együtt­élé­sük ide­jén, az ő tudo­má­sa nél­kül vásá­rolt magá­nak egy ingat­lant, ahová a sza­kí­tá­su­kat köve­tő­en beköl­tö­zött, illet­ve más fér­fi­ak­kal is kap­cso­la­tot ápolt.

A vád­lott a fen­ti­e­ket sérel­mes­nek talál­ta, és utóbb érdem­te­len­nek ítél­te a sér­tet­tet a koráb­ban neki kifi­ze­tett, ingat­lan­el­adás­ból szár­ma­zó pénz­összeg­re. Dühé­ben a férfi vissza­kö­ve­tel­te tőle a közös ingat­lan eladá­sá­ból rá eső 1,7 mil­lió forin­tot, nem­fi­ze­tés ese­té­re kilá­tás­ba helyez­ve a nő foga­i­nak kive­ré­sét és meg­ve­ré­sét.

A nő a fenye­ge­tés hatá­sá­ra két rész­let­ben vala­mi­vel több, mint 1 mil­lió forin­tot átutalt a vád­lott­nak annak remé­nyé­ben, hogy – bár a tar­to­zást nem ismer­te el – a férfi fel­hagy a napi szin­tű sze­mé­lyes és tele­fo­nos hábor­ga­tás­sal, vala­mint a továb­bi köve­te­lő­zés­sel. Nem így tör­tént, mert a volt élet­tár­sa még hóna­po­kon át több­ször is azzal fenye­get­te a nőt, hogy kül­föl­di behaj­tó isme­rő­se­i­vel meg­ve­re­ti, ha nem tel­je­sít. Bár a nőben a fenye­ge­té­sek komoly félel­met kel­tet­tek, a zsa­ro­ló köve­te­lé­sé­nek nem tett ele­get.

Az ügyész­ség a fér­fit zsa­ro­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. Bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.

A videó a bűn­cse­lek­mény hely­szí­nén készült.