Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Versenyzés közben gyalogost gázolt – képekkel – a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nyír­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azok­kal a fér­fi­ak­kal szem­ben, akik egy éve Nyír­bá­tor­ban ver­se­nyez­tek, és eköz­ben egyi­kük halál­ra gázolt egy gya­lo­gost, a másik jár­mű­ben ülők pedig segít­ség­nyúj­tás nél­kül elhaj­tot­tak a helyszínről. 

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak 2023. május 5-én késő este Nyír­bá­tor­ban az egyik ben­zin­kú­ton talál­koz­tak, beszél­get­tek, majd sze­mély­gép­ko­csi­juk­kal egy­mást követ­ve köz­le­ked­tek a Pócsi útig, ahol egy­mást bevár­ták. Az egyik vád­lott a gép­jár­mű lám­pá­já­nak fel­vil­lan­tá­sá­val jel­zést adott, és az autók foko­za­to­san gyor­sul­tak az 500 méte­res útsza­ka­szon. A másik vád­lott meg­előz­te az előt­te hala­dó vád­lot­tat, és nagy sebes­sé­ge miatt későn ész­lel­te az úttes­ten a köz­le­ke­dé­si sza­bá­lyok sze­rint átke­lő gya­lo­gost. Hir­te­len jobb­ra kor­mány­zott és féke­zett, így sike­rült a gya­lo­gost kike­rül­nie, azon­ban ezzel egy idő­ben a mögöt­te hala­dó vád­lott az útke­resz­te­ző­dés­ben elő­zé­sé­be kez­dett, és köz­ben nagy sebes­ség­gel elütöt­te a fele­ző­vo­na­lon már átlé­pő gya­lo­gost. A gázo­ló azon­nal meg­állt és segít­sé­get hívott, míg a másik jármű sofőr­je és utasa, bár ész­lel­ték a bal­eset, segít­ség­nyúj­tás nél­kül elhajtottak.

A bal­eset­ben a gya­lo­gos férfi olyan súlyos, élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy az éle­tét nem tud­ták az orvo­sok meg­men­te­ni, a kór­ház­ban két nap múlva elhunyt.

Az ügyész­ég a bal­ese­tet okozó fér­fit halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel, míg a másik jár­mű­vel elhaj­tó sofőrt és uta­sát segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja. Előb­bi­vel szem­ben vég­re­haj­tan­dó fog­ház­bün­te­tés­re, míg az utób­bi­ak­kal szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy a sofő­rö­ket a bíró­ság évek­re tilt­sa el a köz­úti járművezetéstől.

A képe­ken a bal­eset hely­szí­ne és a bal­ese­tet okozó jármű látható.