Főoldal » Egyéb kategória » Veszélyben levő kiskorúak védelembe helyezése felől intézkedett a főügyészség

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség jel­zé­sé­re a Csong­rád Megyei Kor­mány­hi­va­tal Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járá­si Hiva­ta­la három veszély­ben levő kis­ko­rú véde­lem­be helye­zé­se felől intéz­ke­dett.

A gyer­me­kek védel­mé­ről és a gyám­ügyi igaz­ga­tás­ról szóló tör­vény­ben fog­lalt köte­le­zett­sé­gei alap­ján a Csong­rád Megyei Főügyész­ség jel­zés­sel élt az ille­té­kes járá­si hiva­tal felé három, veszély­hely­zet­ben levő kis­ko­rú kap­csán szük­sé­ges intéz­ke­dé­sek meg­té­te­le cél­já­ból.

A jel­zés alap­já­ul egy hód­me­ző­vá­sár­he­lyi nő ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt, vala­mint fér­jé­vel szem­ben kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­se és kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te miatt indult eljá­rá­sok szol­gál­tak. A bün­te­tő­el­já­rá­sok­ban fel­me­rült ada­tok sze­rint a szü­lők között hosszabb idő óta fenn­ál­ló konf­lik­tus a gyer­me­kek előtt zaj­lik, a férj évek óta itta­san trá­gár kife­je­zé­sek mel­lett vitat­ko­zik fele­sé­gé­vel, ille­tő­leg tett­leg is bán­tal­maz­za őt amel­lett, hogy élet­ve­szé­lye­sen is rend­sze­re­sen meg­fe­nye­ge­ti. A folya­ma­tos viták a férj és a fele­ség között 2020 janu­ár­já­ban oda­ve­zet­tek, hogy a nő egy mint­egy tizen­nyolc cen­ti­mé­ter pen­gé­jű kés­sel több alka­lom­mal mell­kas­tá­jon szúr­ta fér­jét, aki súlyos, élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szen­ve­dett hód­me­ző­vá­sár­he­lyi laká­suk­ban.

A cse­lek­mé­nyek­kel össze­füg­gés­ben a nővel szem­ben élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te, míg a fér­jé­vel szem­ben kap­cso­la­ti erő­szak, vala­mint kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt indult bün­te­tő­el­já­rás.

A Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a férj távol­tar­tá­sá­nak elren­de­lé­sét a fele­ség­től, míg a Csong­rád Megyei Főügyész­ség jel­zés­sel élt a Csong­rád Megyei Kor­mány­hi­va­tal Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járá­si Hiva­ta­la felé a bün­te­tő­el­já­rá­sok­ban fel­me­rült körül­mé­nyek­re figye­lem­mel, a három kis­ko­rú kap­csán szük­sé­ges gyer­mek­vé­del­mi intéz­ke­dé­sek meg­té­te­le érde­ké­ben.

A főügyész­ség jel­zé­sé­re az ille­té­kes járá­si hiva­tal ide­ig­le­nes hatállyal az egyik kis­ko­rút neve­lő­szü­lő­nél helyez­te el, míg a két másik kis­ko­rú vonat­ko­zá­sá­ban véde­lem­be vétel irán­ti eljá­rást foly­tat amel­lett, hogy a vér sze­rin­ti édes­ap­juk vette magá­hoz őket.