Főoldal » Hírek » Veszélyes ebbé nyilvánított kutyák támadtak egy idős asszonyra Kaposváron - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye -fotókkal

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés vét­sé­ge és veszé­lyes eb tar­tá­sá­val kap­cso­la­tos köte­le­zett­ség meg­sze­gé­sé­nek vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a 68 éves kapos­vá­ri fér­fi­val szem­ben, aki­nek a ható­sá­gi­lag veszé­lyes ebbé nyil­vá­ní­tott kutyái sebe­sí­tet­tek meg súlyo­san egy idős asszonyt.

A bün­te­tett elő­éle­tű férfi évek óta tar­tott kapos­vá­ri ott­ho­ná­ban két staf­fords­hi­re ter­ri­er faj­tá­jú kutyát. A vád­lott az ebe­ket ugyan egy elke­rí­tett helyen helyez­te el, ennek elle­né­re az álla­tok több­ször is támad­tak már ember­re. Az ille­té­kes ható­ság ezután a kutyá­kat veszé­lyes ebbé nyil­vá­ní­tot­ta, ezért a vád­lott a veszé­lyes­sé minő­sí­tést köve­tő 60 nap eltel­té­vel az álla­to­kat kizá­ró­lag ható­sá­gi enge­dély bir­to­ká­ban, az abban elő­írt tar­tá­si fel­té­te­lek mel­lett, ivar­ta­la­nít­va és transz­pon­der­rel meg­je­löl­ve tart­hat­ta volna, ezek­nek a fel­té­te­lek­nek azon­ban a vád­lott nem tett eleget.

Alig néhány nap­pal a tar­tás­sal kap­cso­la­tos türel­mi idő letel­te után, az immár enge­dély nél­kül tar­tott veszé­lyes ebnek minő­sü­lő kutyák a vád­lott nyi­tott laká­sá­ból kisza­lad­va meg­tá­mad­ták a vád­lot­tal közös udvart hasz­ná­ló idős, 73 éves sér­tet­tet, aki­nek az egyik kutya a lábá­ba hara­pott, ille­tő­leg a sér­tett az álla­tok előli mene­kü­lés köz­ben kezé­nek egyik ujját is eltör­te, miköz­ben az utcá­ra futva igye­ke­zett kitér­ni az álla­tok elől.

A kapos­vá­ri nyo­mo­zók ezután fér­fit elfog­ták és elő­ál­lí­tot­ták, míg a kutyák a táma­dás nap­ján ható­sá­gi­lag elal­ta­tás­ra kerültek.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban a jelen­leg más ügy­ben jog­erős sza­bad­ság­vesz­tést töltő, vissza­eső elkö­ve­tő­nek minő­sü­lő fér­fi­val szem­ben bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt. 

A fény­ké­pek a Kapos­vá­ri Rend­őr­ka­pi­tány­ság hely­szí­ni szem­lé­jén készültek.