Főoldal » Hírek » Veszélyes hulladékot pakoltak le illegálisan - fotóval - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás rend­jé­nek meg­sér­té­se miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség három férfi ellen, akik az épí­té­si hul­la­dé­kot egy pápai lakó­te­le­pen akar­ták elhelyezni.

A vád­irat sze­rint 2020 októ­be­ré­ben a 43 éves férfi és akkor 17 éves fia egy Zala megyei csa­lá­di házat újí­tott fel. A férfi azt is vál­lal­ta, hogy a munka során kelet­ke­zett hul­la­dé­kot elszállítja.

A fel­újí­tás végez­té­vel az apa meg­bí­zá­sá­ból fia és 29 éves isme­rő­se egy fur­gon­nal a hul­la­dé­kot elvit­te, majd e célra nem enge­dé­lye­zett helyen, egy pápai lakó­te­le­pen kezd­ték lepa­kol­ni a mint­egy 4,5 köb­mé­ter mennyi­sé­get. A hul­la­dék között kát­rány­le­mez, pala­tör­me­lék is volt, amely azbeszt tar­tal­ma miatt törött álla­pot­ban az embe­ri élet, az egész­ség, illet­ve a kör­nye­ze­ti ele­mek veszé­lyez­te­té­sé­re alkal­mas, ezért veszé­lyes hul­la­dék­nak minő­sül. Mind­ez a bűn­cse­lek­mény meg­íté­lé­sét súlyosítja.

Az elkö­ve­tő­ket a lera­ko­dás­kor tet­ten érték, a rend­őr­ség a hul­la­dé­kot lefoglalta.

A veszé­lyes hul­la­dék ille­gá­lis elhe­lye­zé­sén túl az apa azért is felel, ami­ért kis­ko­rú gyer­me­két bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­re bírta rá.

Az ügyész­ség a kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­té­vel is vádolt apá­val szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint arra tett indít­ványt a Pápai Járás­bí­ró­ság felé, hogy tilt­sa el min­den olyan fog­lal­ko­zás­tól, mely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély fel­ügye­le­tét, neve­lé­sét, gon­do­zá­sát végezné.

A fia­tal­ko­rú fiú­val szem­ben pró­bá­ra bocsá­tás intéz­ke­dés alkal­ma­zá­sát, a har­ma­dik vád­lot­tal szem­ben pedig köz­ér­de­kű munka kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta az ügyészség.