Főoldal » Hírek » Veszélyes hulladékot tárolt egy férfi engedély nélkül - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Duna­új­vá­ro­si Járá­si Ügyész­ség veszé­lyes hul­la­dék­ra elkö­ve­tett hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás rend­je meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki töb­bek között gép­ko­csik bon­tá­sá­ból szár­ma­zó veszé­lyes hul­la­dé­kot tárolt egy Fejér megyei tele­pü­lé­sen lévő ingatlanon.

A vád­irat sze­rint a férfi 2020. júli­us 29-ét meg­elő­ző egy éven belül kül­föld­ről beho­zott, illet­ve Magyar­or­szá­gon for­ga­lom­ból kivont gép­ko­csi­kat vásá­rolt meg. A férfi a gép­ko­csi­kat egy Fejér megyei tele­pü­lé­sen lévő ingat­la­non szét­bon­tot­ta azért, hogy a még hasz­nál­ha­tó alkat­ré­sze­ket érté­ke­sí­ti, illet­ve a többi része­ket a MÉH-telepen eladja.

A vád­lott az ingat­la­non hat hasz­ná­la­ton kívü­li és egy bon­tás alatt álló jár­mű­vet, hasz­nált gumi­kat, gép­ko­csik ülés­ma­ra­dé­kát, fa-, fém hul­la­dé­kot, for­gal­mi rend­szá­mo­kat és egyéb ház­tar­tá­si hul­la­dé­kot, gép­ko­csi kere­ke­ket, ola­jos fla­ko­no­kat, bon­tott hűtők hul­la­dé­ka­it, ben­zin­tar­tályt, motor­ola­jos kan­nát és egyéb lom­hul­la­dé­kot tartott.

A vád­lott által össze­gyűj­tött, közel 30 m³ hul­la­dék­ból 20 m³ a jár­mű­vek bon­tá­sá­ból szár­ma­zó akku­mu­lá­to­rok, gáz­tá­ro­ló tar­tá­lyok, övfe­szí­tők, lég­zsá­kok rob­ba­nó pat­ron­jai, üzem­anyag és olaj, hűtő­fo­lya­dék, fagy­ál­ló folya­dék, klí­ma­be­ren­de­zés folya­dé­ka, higany tar­ta­mú alkat­ré­szek, ame­lyek veszé­lyes anyag tar­tal­muk miatt veszé­lyes hul­la­dék­nak minő­sül­nek. A veszé­lyes hul­la­dé­kok alkal­ma­sak vol­tak az embe­ri élet, testi épség, egész­ség, a föld, a víz, a leve­gő, illet­ve össze­te­vői, az élő­szer­ve­zet egye­dé­nek szennye­zés­sel tör­té­nő veszélyeztetésére.

A ter­helt a hul­la­dék össze­gyűj­té­sét és táro­lá­sát, mint hul­la­dék­gaz­dál­ko­dá­si tevé­keny­sé­get enge­dély nél­kül végezte.

A vád­lott a bün­te­tő­el­já­rás hatá­sá­ra a tevé­keny­sé­gé­vel fel­ha­gyott, az ingat­lan terü­le­té­ről az összes hul­la­dé­kot elszál­lít­tat­ta és az álta­la hasz­nált föld­te­rü­le­tet felszántatta.

Az ügyész­ség a ter­helt­tel szem­ben vád­ira­tá­ban, tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.