Főoldal » Hírek » Veszélyes robbanószert loptak - fotókkal - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Daba­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt két férfi ellen, akik plasz­tik rob­ba­nó­szert és töl­té­nye­ket lop­tak.

A vád­irat sze­rint a lopás­sal érin­tett her­ná­di ingat­lan a Magyar Állam tulaj­do­ná­ba szállt, miu­tán az abban koráb­ban lakott, évti­ze­de­kig hiva­tá­sos kato­na­ként szol­gált férfi elhunyt. A két elkö­ve­tő 2021 nya­rán bement az elha­gya­tott ingat­lan­ra, azt átku­tat­ták és onnan maguk­kal vit­tek igen veszé­lyes, plasz­tik rob­ba­nó­anya­go­kat, gyu­ta­cso­kat, vala­mint több száz töl­tényt.

A nyo­mo­zás során az eltu­laj­do­ní­tott lősze­re­ket, a rob­ba­nó­anya­go­kat és a gyu­ta­cso­kat az egyik elkö­ve­tő örké­nyi ingat­lan­já­ban lefog­lal­ták.

A Daba­si Járá­si Ügyész­ség a két férfi ellen robbanószerrel- és lőszer­rel vissza­élés bűn­tet­te miatt emelt vádat.

A képek az elkö­ve­tő lak­he­lyén lefoly­ta­tott szem­lén készül­tek.