Főoldal » Hírek » Baranya Vármegyei Főügyészség » Veszélyeztette az utasok biztonságát – a Baranya Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tett miatt emelt vádat egy kom­lói férfi ellen, aki ittas álla­pot­ban inzul­tál­ta a busz­ve­ze­tőt és a veze­tés­ben zavar­ta miköz­ben uta­sok­kal teli busszal közlekedett. 

2022. decem­be­ré­ben a vád­lott ittas álla­pot­ban Pécsett fel­szállt egy Kom­ló­ra tartó menet­rend sze­rin­ti busz­já­rat­ra. Az elin­du­lást köve­tő­en a férfi az előt­te lévő ülé­sen utazó két utast inzul­tál­ni kezd­te, egyi­kük­nek kiso­dor­ta a fülé­ből a fül­hall­ga­tó­ját, a másik utas­nak meg­fog­ta hátul­ról két kéz­zel a fejét. A tör­tén­tek miatt az autó­busz­ve­ze­tő fel­szó­lí­tot­ta a vád­lot­tat, hogy men­jen az autó­busz ele­jé­re, és ott a jobb olda­li első ülés­re üljön le. A férfi ennek ele­get tett, azon­ban rövid idő eltel­té­vel oda­ment egy másik utas­hoz, aki­től ciga­ret­tát kért, majd arra rágyúj­tott a buszon.

Az autó­busz­ve­ze­tő ezt ész­lel­ve a buszt meg­ál­lí­tot­ta, elkér­te az égő ciga­ret­tát, amit eldo­bott, majd fel­szó­lí­tot­ta a vád­lot­tat, hogy üljön le és marad­jon nyugton.

Az autó­busz hala­dá­sa során Hosszú­he­tény köze­lé­ben a vád­lott hir­te­len fel­ug­rott az első ülés­ről, a busz veze­tő­jé­hez lépve, mind­két kezé­vel bele­ka­pasz­ko­dott az ekkor körül­be­lül 60-70 km/h-val köz­le­ke­dő busz kor­mány­ke­re­ké­be és azt az útpad­ka felé rán­tot­ta. Eköz­ben a férfi le is tér­delt, hogy minél nagyobb erő­vel tudja a kor­mányt jobb­ra húzni. Az autó­busz erő­sen belen­gett, azon­ban a busz veze­tő­je erő­tel­je­sen ellen­irány­ba kor­mány­zott és köz­ben foko­zott erő­vel féke­zett. A busz az út jobb olda­lán lévő útpad­ká­ra haj­tott, azon­ban az erő­tel­jes féke­zés­nek köszön­he­tő­en az út mel­lett lévő árok előtt megállt.

A férfi szán­dé­kos cse­lek­mé­nyé­vel a buszon uta­zók éle­tét, testi épsé­gét veszélyeztette.

Az elkö­ve­tő cse­lek­mé­nye a köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tett meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, mely alap­ján a bíró­ság 6 hónap sza­bad­ság­vesz­tést sza­bott ki, mely sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sát 2 évi pró­ba­idő­re felfüggesztett.