Főoldal » Hírek » Veszélyt jelző oszlopokat rongáltak a fiatalok - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tett és kisebb kárt okozó ron­gá­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 17 éves és egy huszon­éves fér­fi­val szem­ben, akik a vád sze­rint szó­ra­ko­zás­ból a bal­ese­tek elke­rü­lé­se végett kihe­lye­zett vil­lo­gó lám­pás veze­tő osz­lo­po­kat dön­töt­tek fel egy Somogy megyei falunál.

A vád­irat­ban fog­lal­tak sze­rint a vád­lot­tak – akik közül az idő­sebb férfi több­szö­rös vissza­eső – 2020 janu­ár­já­ban gya­lo­go­san köz­le­ked­tek a közúton.

A tele­pü­lés köze­lé­ben úthi­bák miatt for­gal­mi elte­re­lés volt érvény­ben, amire a köz­út­ke­ze­lő a táb­lá­kon túl 10 darab sávos veze­tő osz­lop kihe­lye­zé­sé­vel hívta fel a figyel­met. Az osz­lo­po­kat a jobb lát­ha­tó­ság érde­ké­ben ipari elem­mel műkö­dő, vil­lo­gó lám­pá­val is felszerelték.

A vád­lot­tak a veszély­re figyel­mez­te­tő osz­lo­po­kat szó­ra­ko­zás­ból ütni és rúgni kezd­ték, öt dara­bot fel is dön­töt­tek, illet­ve több lám­pát meg­ron­gál­tak, majd távoz­tak a helyszínről.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban a fia­tal­ko­rú vád­lot­tal szem­ben hal­ma­za­ti bün­te­té­sül köz­ér­de­kű munka bün­te­tést, míg több­szö­rös vissza­eső tár­sá­val szem­ben fegy­ház­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

A fel­hasz­nált képek a nyo­mo­zó ható­ság hely­szí­ni szem­lé­jén készültek.