Főoldal » Archív » Vesztegetés a benzinkúton- FOTÓKKAL

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vesz­te­ge­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt 9 elkö­ve­tő­vel szem­ben, akik közel két éven keresz­tül, tan­ko­ló­kár­tya jogo­su­lat­lan hasz­ná­la­tá­val, illet­ve elfo­ga­dá­sá­val 37 mil­lió forin­tot meg­ha­la­dó érték­ben káro­sí­tot­ták meg az egyik céget.

A Komárom- Esz­ter­gom Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye

Benzinkút 3

 

Fotó a benzinkútról 3

Benzinkút 4 Fotó a benzinkútról 4