Főoldal » Archív » Vesztegetés a kedvezőbb fuvarelosztásért – vádemelés Pécsett

A Pécsi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat egy gaz­dál­ko­dó szer­ve­zet fuvar­szer­ve­ző­je, vala­mint öt fuva­ro­zó ellen.

Az I. r. vád­lott egy orszá­gos gaz­dál­ko­dó szer­ve­zet alkal­ma­zá­sá­ban állt. Mun­ka­kö­ri fel­ada­ta közé tar­to­zott az élő állat szál­lí­tá­sok­kal kap­cso­la­tos fuvar­meg­bí­zá­sok egyez­te­té­se a fuva­ro­zást végző vál­lal­ko­zók­kal, gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok­kal, melyek kap­csán az egyes fuvar­meg­bí­zá­sok­kal kap­cso­lat­ban önál­ló dön­té­si jog­gal rendelkezett.

A vád­lott­nak a fuvar­meg­bí­zá­so­kat az érvény­ben lévő szer­ző­dé­sek alap­ján gaz­da­sá­gos­sá­gi szem­pon­tok és a fuva­ro­zók sza­bad kapa­ci­tá­sa alap­ján kel­lett elosztani.

2010. év végén a vád­lott elha­tá­roz­ta, hogy a fuva­ro­zók­tól pénzt kér, hogy őket jobb, nagyobb haszon­nal elvé­gez­he­tő fuvar­hoz juttassa.

Aki a kért pénz­össze­get meg­fi­zet­te, jobb és ked­ve­zőbb fuvar­hoz jutott, míg aki ennek nem tett ele­get, azok ked­ve­zőt­le­nebb fuvart kap­tak, vagy egy­ál­ta­lán nem jutot­tak megbízáshoz.

A vád­lott a fuva­ro­zók­tól havon­ta 50.000-100.000 forin­tot, illet­ve ese­ten­ként az árbe­vé­tel meg­ha­tá­ro­zott szá­za­lé­kát kérte.

A vád­lott az öt év alatt össze­sen nyolc vál­lal­ko­zó­tól sze­dett be pénzt, az ő cse­lek­mé­nye üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak, míg a fuva­ro­zó­ké vesz­te­ge­tés bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, mely bűn­cse­lek­mé­nyek bün­te­té­si téte­le 5-10 évig, illet­ve 1-5 évig ter­je­dő szabadságvesztés.

Pécs, 2016. szep­tem­ber 28. napján

Dr. Varga- Kori­tár György

főügyész

A Bara­nya Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye