Főoldal » Archív » Vesztegetés és költségvetési csalás Baranyában

A Bara­nya Megyei Főügyész­ség költ­ség­ve­té­si csa­lás és vesz­te­ge­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy pécsi épí­tő­ipa­ri vál­lal­ko­zó­val és egy önkor­mány­za­ti cég logisz­ti­kai igaz­ga­tó­já­val szem­ben. A vál­lal­ko­zó a vád sze­rint 2009-től valót­lan tar­tal­mú fik­tív szám­lá­kat vásá­rolt azért, hogy a cégei adó­fi­ze­té­si köte­le­zett­sé­gü­ket csök­kent­sék. 2009.és 2011. között össze­sen 350 mil­lió forint fik­tív szám­lát hasz­nált fel, mellyel az adó­fi­ze­té­si köte­le­zett­sé­gét mint­egy 70 mil­lió forint­tal csök­ken­tet­te. A vál­lal­ko­zó cégei folya­ma­to­san részt vet­tek a pécsi önkor­mány­zat egyik szol­gál­ta­tó cége által kiírt köz­mű­be­ru­há­zá­sok­ban. Annak érde­ké­ben, hogy a cégei nyer­jék a kiírt pályá­za­to­kat, a vád­lott kap­cso­lat­ba lépett az önkor­mány­za­ti cég logisz­ti­kai igaz­ga­tó­já­val, aki ellen­szol­gál­ta­tást kért a segí­tő köz­re­mű­kö­dé­sé­ért. Ennek ered­mé­nye­ként 2011-ben és 2012-ben a vál­lal­ko­zó cégei össze­sen 24 pályá­za­tot nyer­tek el.

A Bara­nya Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 2014.04.15.