Főoldal » Hírek » Vesztegetéssel vádolja az ügyészség a pályázatok kezelőjét és egy vállalkozót - a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség sajtóközleménye

37 mil­lió forin­tot kért a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség vád­ira­ta sze­rint egy pályá­zat­ke­ze­lő azért, hogy min­dig ugyan­azt a vál­lal­ko­zót hozza ki nyertesként.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a vál­lal­ko­zó­nak két cége is volt, melyek­nek külön­bö­ző admi­niszt­ra­tív mun­ká­kat vég­zett egy nő. A nő később egy nagyobb intéz­mény pályá­za­ti fele­lő­se lett, és ennek során sze­re­pe volt az intéz­mény köz­be­szer­zé­se­i­nek a kiírá­sá­ban, az eljá­rá­sok lebo­nyo­lí­tá­sá­ban. A nő meg­be­szél­te a vál­lal­ko­zó­val, hogy olyan fel­té­te­lek­kel fogja a köz­be­szer­zé­se­ket kiír­ni, illet­ve olyan módon bonyo­lít­ja le azo­kat, hogy a nyer­tes min­den eset­ben a vál­lal­ko­zó vala­me­lyik cége legyen. Ennek meg­fe­le­lő­en az egyes pályá­za­ti kiírá­sok­ra olyan cégek is benyúj­tot­ták a vál­lal­ko­zói cégei mel­lett az aján­la­tu­kat, akik erről nem is tud­tak, vagy vala­mi­lyen sze­mé­lyi kap­cso­lat­ban áll­tak a vál­lal­ko­zó­val, illet­ve a nővel.

A nő a vál­lal­ko­zó­tól az egyes pályá­za­to­kon elnyert összeg 10%-át kérte vissza, amit úgy papí­roz­tak le, hogy mint köny­ve­lő valót­lan szám­lá­kat állí­tott ki a vál­lal­ko­zó részé­re. 2016-2017. évek­ben össze­sen 37 mil­lió forin­tot jut­ta­tott a vál­lal­ko­zó a nőnek, aki abból vásá­rolt egy lakást is, melyet a nyo­mo­zás során zár alá vettek.

Az ügyész­ség a nőt üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­té­vel és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­gé­vel, a vál­lal­ko­zót pedig vesz­te­ge­tés bűn­tet­té­vel és szin­tén hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lás­nak vét­sé­gé­vel vádolja.

A vád­irat­ban az ügyész­ség azt indít­vá­nyoz­ta, hogy amennyi­ben a vád­lot­tak beis­me­rő val­lo­mást tesz­nek és nem kérik a tár­gya­lás meg­tar­tá­sát, akkor a nőt 4 év bör­tön­bün­te­tés­re, 500 ezer forint pénz­bün­te­tés­re, a 37 mil­lió forint vesz­te­ge­té­si pénz és az abból vásá­rolt lakás elkob­zá­sá­ra ítélt­je a bíró­ság, míg a vál­lal­ko­zót 1 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re, mely­nek vég­re­haj­tá­sát 4 évre füg­gessze fel.

Az eljá­rás a Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szé­ken folytatódik.