Főoldal » Archív » Vesztegetni akart az elítélt

A Váci Járá­si Ügyész­ség hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat azzal az elítélt­tel szem­ben, aki a Váci Fegy­ház és Bör­tön fel­ügye­lő­jét akar­ta megvesztegetni.

A bűn­ügy vád­lott­ja, egy férfi a Váci Fegy­ház és Bör­tön­ben töl­töt­te sza­bad­ság­vesz­té­sét. 2016 szep­tem­be­ré­ben arra akar­ta ráven­ni az egyik fel­ügye­lőt, hogy csem­pésszen be a fog­va­tar­tot­tak­nak til­tott tár­gya­kat. A vád­lott azt mond­ta a fel­ügye­lő­nek, hogy tud egy lehe­tő­sé­get arra, hogy SIM kár­tyá­kat és mobil­te­le­fo­no­kat lehet behoz­ni az elítél­tek­nek. Azt aján­lot­ta, hogy a fog­va­tar­tot­tak a valós érté­kük­nél jóval maga­sabb áron vásá­rol­nak tőle. A férfi rész­le­te­sen elmond­ta azt, hogy a mobil­te­le­fo­no­kat mikor és hogyan kell ész­re­vét­le­nül bejuttatni.

A vád­lott a SIM kár­tyá­kért azok való­di árá­hoz képest tíz­sze­res árat ígért, míg a mobil­te­le­fo­nok 25 000 forin­tos ártól indul­tak volna, illet­ve azt mond­ta, hogy okos­te­le­fon ese­tén a határ a csil­la­gos ég.

A bv. fel­ügye­lő meg­hall­gat­ta a férfi aján­la­tát, majd jelen­tet­te a feletteseinek.

A Váci Járá­si Ügyész­ség az elítél­tet hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja, és fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt vele szemben.