Főoldal » Hírek » Vesztegető embercsempész- a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szék  köte­les­ség meg­sze­gé­sé­re irá­nyu­ló hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­te, vala­mint ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt 2 év bör­tön­bün­te­tés­re, vala­mint Magyar­or­szág terü­le­té­ről 2 év kiuta­sí­tás­ra ítél­te azt a török állam­pol­gár­sá­gú vád­lot­tat, aki 70 euró­val pró­bált meg­vesz­te­get­ni egy határ­ren­dészt Bereg­su­rány Köz­úti Határátkelőhelyen.

A bíró­ság a nem jog­erős íté­le­té­vel a sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés vég­re­haj­tá­sát 3 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te, vala­mint a 70 eurós vesz­te­ge­té­si összeg­re vagyon­el­kob­zást ren­delt el.

Az íté­let tény­ál­lá­sa sze­rint 2021. már­ci­us 24-én a vád­lott 4 ukrán állam­pol­gár­sá­gú uta­sá­val Ukraj­na irá­nyá­ból sze­re­tett volna Magyar­or­szág terü­le­té­re belép­ni. A jelen­leg hatály­ban lévő ren­de­let alap­ján az ukrán állam­pol­gá­rok érvé­nyes útle­vél­lel, vízum­mal, vala­mint tar­tóz­ko­dá­si enge­déllyel lép­het­nek be Magyar­or­szág terü­le­té­re, azon­ban a bio­met­ri­kus útle­vél­lel ren­del­ke­zők men­te­sül­nek a vízum­kö­te­le­zett­ség alól. A vád­lott ukrán uta­sai nem ren­del­kez­tek tar­tóz­ko­dá­si enge­déllyel, az uta­zá­suk cél­ját és cél­or­szá­gát nem tud­ták hitelt érdem­lő­en iga­zol­ni, továb­bá az egyik utas­nak bio­met­ri­kus útle­ve­le sem volt, így őt vízum­kö­te­le­zett­ség is ter­hel­te. A vád­lott tisz­tá­ban volt azzal, hogy uta­sai nem ren­del­kez­nek a határ­át­lé­pés­hez szük­sé­ges doku­men­tu­mok­kal, ezért a saját útle­ve­lé­be 70 euró kész­pénzt helye­zett el azzal a cél­lal, hogy az útle­vél­ke­ze­lő - hiva­ta­li köte­le­zett­sé­gét meg­szeg­ve - ne tagad­ja meg a négy ukrán állam­pol­gár belé­pé­sét. A vád­lott a vele szem­ben sza­bály­sze­rű­en intéz­ke­dő rend­őr kér­dé­sé­re egy­ér­tel­mű uta­lást tett arra, hogy uta­sai érde­ké­ben helyez­te el a kész­pénzt az útle­ve­lé­ben. Az útle­vél­ke­ze­lő az ígért jog­ta­lan vagyo­ni előnyt nem fogad­ta el, a vád­lot­tat őri­zet­be vet­ték, míg az ukrán uta­sa­it vissza­irá­nyí­tot­ták Ukrajnába.

A két nap alatt bíró­ság elé állí­tott vád­lott a vesz­te­ge­tés vonat­ko­zá­sá­ban beis­me­rő val­lo­mást tett, azon­ban az ember­csem­pé­szés bűn­tet­tét mind­vé­gig tagadta.

Az íté­let ellen a vád­lott ter­hé­re hosszabb tar­ta­mú vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés és a kisza­bott kiuta­sí­tás bün­te­tés mér­té­ké­nek hosszabb tar­tam­ban való meg­ha­tá­ro­zá­sa érde­ké­ben az ügyész­ség jelen­tett be fel­leb­be­zést, ame­lyet a Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség fenn­tar­tott. Az irány­adó bün­te­té­si tétel­ke­ret 2 évtől 12 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés, amely­nek közép­mér­té­ke 7 év bör­tön. Az ember­csem­pé­szés, vala­mint a kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mé­nyek elsza­po­ro­dot­tak, a meg­elő­zé­si célok eléré­se érde­ké­ben az alkal­ma­zott jog­hát­rá­nyok súlyo­sí­tá­sa indokolt.

A bün­te­tő­ügy­ben másod­fo­kon a Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la határoz.