Főoldal » Hírek » Vétlen drogfutárokkal csempésztettek 34 kg drogot az országba - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt vádat emelt egy apa és fia ellen, akik 2014 már­ci­u­sá­ban két meg­té­vesz­tett futár segít­sé­gé­vel mint­egy 34 kg mari­hu­á­nát akar­tak Szer­bi­á­ból Magyar­or­szág­ra csem­pész­ni, majd elad­ni, de a tom­pai határ­át­ke­lő­nél a futá­rok lebuk­tak és a dro­got lefoglalták.

A vád­irat sze­rint az apa és fia meg­ál­la­pod­tak, hogy Szer­bi­á­ban dro­got, mari­hu­á­nát vásá­rol­nak és azt a kábí­tó­szer­ről nem tudó futá­rok fel­hasz­ná­lá­sá­val Magyar­or­szág­ra csem­pé­szik, majd közö­sen elad­ják. Ehhez 2014 janu­ár­já­ban vet­tek két sze­mély­au­tót, az egyi­ket a fiú, a mási­kat pedig az apa fele­sé­ge nevére.

A drog Magyar­or­szág­ra csem­pé­szé­sé­hez a csa­lád két barát­ját, isme­rő­sét sze­mel­ték ki, akik­nek azt hazud­ták, hogy egy szer­bi­ai mun­ka­le­he­tő­ség miatt kel­le­ne kiutaz­ni­uk Sza­bad­ká­ra. Az egyik csem­pész­jár­mű üzem­ben­tar­tó­ja is az egyik futár lett. Az apa 2014. már­ci­us 6-án a saját gép­ko­csi­já­val Szer­bi­á­ba uta­zott, ahol egy isme­ret­len sze­mély­től meg­vet­te a Magyar­or­szág­ra szál­lí­tan­dó, több mint 34 kg dro­got. Tele­fo­non tájé­koz­tat­ta a fiát, hogy meg­van a kábítószer.

A fiú még aznap este útba indí­tot­ta a futá­ro­kat a két csem­pész­au­tó­val Szer­bi­á­ba. A két futár éjjel 11 után érke­zett meg egy sza­bad­kai kocs­má­hoz, ahol az apa várta őket. Azt mond­ta nekik, hogy a mun­ká­hoz már későn érkez­tek, de ragasz­ko­dik ahhoz, hogy haza­in­du­lá­suk előtt alud­ja­nak egyet. A két futár az apa jár­mű­vé­ben lepi­hent, ami alatt az idő­sebb vád­lott elvit­te a két csem­pész­au­tót és a motor­te­rük­ben elrej­tet­te a 37 cso­mag drogot.

A két futár már­ci­us 7-én haj­nal­ban vissza­in­dult Magyar­or­szág­ra, de a tom­pai határ­át­ke­lő­nél a pénz­ügy­őrök meg­ta­lál­ták és lefog­lal­ták az autók motor­te­ré­be rej­tett kábí­tó­szert. A lefog­lalt drog ható­anyag tar­tal­ma külö­nö­sen jelen­tős mennyi­sé­gű. A két futár nem tudott a drog­ról, velük szem­ben az eljá­rást megszüntették.

A vád­lot­tak közül az apa sza­bad­lá­bon véde­ke­zik, míg fia más ügy­ben van fog­va­tar­tás­ban. A főügyész­ség a vád­lot­ta­kat jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel vádol­ja, bűnös­sé­gük kér­dé­sé­ben a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.