Főoldal » Hírek » Vezetés közben ütötte a sofőrt egy ittas garázda- a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tett és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki 2020 máju­sá­tól egy Kalo­csa kör­nyé­ki köz­ség­ben ittas álla­pot­ban több­ször bán­tal­maz­ta élet­tár­sát, tőrt-zúzott, egy­szer pedig a sér­tett any­já­nak élet­tár­sát veze­tés köz­ben ököl­lel ütöt­te, ami miatt kis híján bal­ese­tet szenvedtek.

A vád­irat sze­rint a vád­lott és a sér­tett 2020 már­ci­u­sá­tól vol­tak élet­tár­sak és a nő apjá­nak a tanyá­ján éltek egy Kalo­csa kör­nyé­ki köz­ség­ben. A kap­cso­la­tuk azon­ban 2020 máju­sá­ban a vád­lott ita­lo­zó élet­mód­ja és agresszív visel­ke­dé­se miatt megromlott. 

2020 máju­sá­ban a vád­lott erő­sen ittas álla­pot­ban vitá­ba keve­re­dett a sér­tet­tel, majd egy­szer a jobb kar­ján meg­ütöt­te, illet­ve a bal kar­ját meg­szo­rí­tot­ta. A nő 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. 2020 júni­u­sá­ban a vád­lott erő­sen itta­san, a fél­té­keny­sé­ge miatt ismét szó­vál­tás­ba keve­re­dett a sér­tet­tel. A sér­tett kihív­ta a rend­őrö­ket, de a távo­zá­suk után a vád­lott két­szer arcon ütötte.

2020. júni­us 27-én a vád­lott berúg­ta a tanya bejá­ra­ti ajta­ját, az udva­ron tört-zúzott, ami miatt a sér­tett elha­tá­roz­ta, hogy kiköl­töz­te­ti a ház­ból. Erre a férfi leré­sze­ge­dett és a sér­tet­tet az udva­ron meg­rán­gat­ta. Az erő­szak­nak a kiér­ke­ző rend­őrök vetet­tek véget. Más­nap a sér­tett elköl­töz­tet­te a vád­lot­tat a tanyáról. 

2020 októ­be­ré­ben a vád­lott és a sér­tett kibé­kül­tek és újra össze­köl­töz­tek. A nyu­ga­lom azon­ban nem tar­tott soká­ig, mert 2020. decem­ber 27-én az ittas vád­lott össze­ve­szett a sér­tet­tel. A sér­tett ismét úgy dön­tött, hogy elköl­töz­te­ti a vád­lot­tat, ami­hez az anyja és annak élet­tár­sa segít­sé­gét kérte. Aznap este – miköz­ben a sér­tett autó­já­val szál­lí­tot­ták az ittas fér­fit – a vád­lott egy­szer ököl­lel meg­ütöt­te a sér­tett any­já­nak az élet­tár­sát, aki az autót vezet­te. Emi­att a sofőr egy rövid időre elvesz­tet­te az irá­nyí­tást az autó felett, majd fél­re­állt a gépkocsival.

Az autó­ból kiszáll­va a vád­lott és a sofőr dula­kod­ni kezd­tek, ami köz­ben a vád­lott a véde­ke­ző sér­tet­tet két­szer ököl­lel meg­ütöt­te. A bán­tal­ma­zás miatt a sér­tett könnyebb sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. Az autó­ban tör­tént bán­tal­ma­zás­sal azon­ban a vád­lott a sofőr és az uta­sok (az élet­tár­sa és a nő anyja) éle­tét, testi épsé­gét is veszélyeztette.

A bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tet­ten kívül kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­té­vel, vala­mint garáz­da­ság és könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja. Az ügyész a vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indítványozta.

A vád­lott a bűn­cse­lek­mé­nye­ket egy fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés hatá­lya alatt követ­te el, ezért elíté­lé­se ese­tén ennek vég­re­haj­tá­sát is el kell ren­del­ni. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kalo­csai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.