Főoldal » Archív » Vicsorgásért fogház várhat a megrögzött zaklatóra

A vád­lott férfi egy éven át figyel­te a szá­má­ra isme­ret­len sér­tett nőt, majd 2013 nya­rán mint­egy két héten keresz­tül, reg­gel és dél­után, napon­ta meg­vár­ta egy gyön­gyö­si óvoda köze­lé­ben az utcán a sér­tet­tet, aki a gye­re­két vitte az intéz­mény­be. Ilyen­kor vicso­rí­tá­sok köze­pet­te meg­pró­bál­ta őt leköp­ni. Nap­köz­ben az óvoda kerí­té­sén túl­ról, jól lát­ha­tó­an figyel­te a sér­tett gye­re­két, aki az óvoda udva­rán ját­szott.

A Heves Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye -vicsor­gó zak­la­tó