Főoldal » Archív » Videóbeszélgetésben fenyegette meg a sértettet az oroszlányi zsaroló férfi

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség a súlyos fenye­ge­tés­sel elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­te miatt indult ügy­ben vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a letar­tóz­ta­tás­ban lévő orosz­lá­nyi fér­fi­val szem­ben, aki az egyik sér­tet­től össze­sen fél­mil­lió forin­tot szer­zett zsarolással.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2019. feb­ru­ár 13-án az egyik sér­tet­tet vide­ó­be­szél­ge­tés­ben verés­sel fenye­get­te meg, és havi 120.000 forin­tot köve­telt tőle. A sér­tett azért, hogy a verést elke­rül­je, elment a vád­lott orosz­lá­nyi ott­ho­ná­hoz. A vád­lott a háza előtt az ijedt sér­tet­tet fel­szó­lí­tot­ta, hogy ne remeg­jen, mert meg­üti és azt köve­tel­te tőle, hogy adjon neki feb­ru­ár hónap­ban 60.000 forin­tot 15.000 forin­tos rész­le­tek­ben, miköz­ben tovább fenye­get­te.  A sér­tett más­nap 15.000 forin­tot, majd a követ­ke­ző héten 45.000 forin­tot adott át a vádlottnak.

Két hét­tel az első fenye­ge­tés után a vád­lott 120.000 forint rész­le­tek­ben tör­té­nő meg­fi­ze­té­sét köve­tel­te sér­tet­től, aki ennek ele­get tett.

A vád­lott ezt köve­tő­en is több­ször fenye­get­te bán­tal­ma­zás­sal a sér­tet­tet, aki 2019. február-április között leg­ke­ve­sebb 500.000 forin­tot adott át a zsarolónak.

A vád­lott 2019. március-áprilisban egy másik orosz­lá­nyi sér­tet­tet élet és testi épség elle­ni súlyos fenye­ge­té­sek­kel, vala­mint egy alka­lom­mal erő­szak­kal, ököl­lel meg­üt­ve arra akart rákény­sze­rí­te­ni, hogy szá­má­ra kész­pénzt és egyéb más hasz­ná­la­ti tár­gya­kat adjon át. A sér­tett a fenye­ge­tés­nek ellen­állt, azon­ban a fenye­ge­tés hatá­sá­ra meg­vál­toz­tat­ta élet­mód­ját, elke­rül­te a város azon helye­it, ahol a vád­lott gyak­ran megjelent.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a vád­lot­tat fegy­ház­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélje.