Főoldal » Hírek » Útban volt a félsorompó – videóval – a Heves Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Egri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki figyel­met­le­nül köze­lí­tett meg egy vas­úti átjá­rót, így annak egyik biz­to­sí­tó­be­ren­de­zé­sé­nek – a fél­so­rom­pó csa­pó­rúd­já­nak – haj­tott, melyet levert. 

A vád sze­rint az elekt­ro­mos kerék­pár­ral hala­dó vád­lott 2023 októ­be­ré­ben, hibát­lan idő­já­rá­si körül­mé­nyek között Kál tele­pü­lé­sen köz­le­ke­dett úti­cél­ja felé, melyet egy vas­úti átke­lő keresz­te­zett. A figyel­met­len férfi nem foko­zott óva­tos­ság­gal köze­lí­tett meg az átjá­rót, ezért nem látta, hogy a fény­jel­ző­ké­szü­lék tilos jel­zé­se mel­lett a fél­so­rom­pó is már lezárt álla­pot­ban van, így a vád­lott neki­ment az utób­bi biz­tos­tó­be­ren­de­zés­nek, melyet letört.

A fél­so­rom­pót a szak­em­be­rek kb. három órán belül hely­re­ál­lí­tot­ták. A vád­lott maga­tar­tá­sa követ­kez­té­ben azon­ban a vas­úti átjá­ró biz­ton­sá­gi szint­je csök­kent, így a vád­lott a vas­úti köz­le­ke­dés biz­ton­sá­gát, mások éle­tét, testi épsé­gét veszélyeztette.

A vád tár­gya a köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség. A bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le egy évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés. Az Egri Járá­si Ügyész­ség most benyúj­tott vád­ira­tá­ban a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A fel­vé­te­len a férfi cse­lek­mé­nye lát­ha­tó, melyet egy tér­fi­gye­lő kame­ra rögzített:

https://www.facebook.com/ugyeszseg/videos/319086077770248

A témá­ról bőveb­ben az ügyész­ség saját készí­té­sű kis­film­jé­ben lát­ha­tó bővebb információ.