Főoldal » Archív » Vigyázzunk a telefonon ígért nyereményekkel

Somogy megyé­ben a 2017. évben aggasz­tó­an meg­nőtt azok­nak a csa­lá­sok­nak a száma, ami­kor az elkö­ve­tő magát vala­mely mobil­szol­gál­ta­tó mun­ka­tár­sá­nak kiad­va nagyobb össze­gű nye­re­ményt ígér­ve téveszt meg a gya­nút­lan sértetteket.

Ez tör­tént a Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség egyik vád­eme­lés­sel befe­je­zett bűn­ügyé­ben is, ahol az elkö­ve­tő azzal keres­te meg tele­fo­non a sér­tet­te­ket, hogy őket egy nye­re­mény­já­ték kere­té­ben kisor­sol­ták. A pénz­nye­re­mé­nyük­höz azon­ban csak akkor jut­hat­nak hozzá, ha egy az elkö­ve­tő által meg­adott tele­fon­szá­mok egyen­le­gét több tíz­ezer Ft-tal fel­töl­tik. A három becsa­pott sze­mély bank­au­to­ma­tán keresz­tül össze­sen 355.000,- Ft-ot töl­tött fel a vád­lott által hasz­nált telefonszámra.

A Nagy­atá­di Járá­si Ügyész­ség is vádat emelt egy másik ügy­ben az ellen az elkö­ve­tő ellen, aki ugyan­ez­zel a mód­szer­rel 2016 szep­tem­be­re és 2017 feb­ru­ár­ja között ugyan­csak három sze­mélyt csa­pott be, tőlük össze­sen 345.000,- Ft-ot csalt ki.

A bűn­cse­lek­mé­nyek közös jel­lem­ző­je, hogy az elkö­ve­tők olyan nye­re­mény­já­ték­ra hivat­koz­nak, amit a mobil­szol­gál­ta­tók nem hir­det­tek meg, a hívá­sok pedig nem a mobil­szol­gál­ta­tók jól ismert ügy­fél­szol­gá­la­ti szá­ma­i­ról érkeznek.

Az elkö­ve­tők álta­lá­ban nagy össze­gű – akár 750.000,- Ft–os – pénz­nye­re­ményt, mobil­te­le­font, illet­ve sze­mély­gép­ko­csit ígér­nek az áldo­za­ta­ik­nak, azon­ban a nye­re­mény meg­szer­zé­sé­nek fel­té­te­le min­dig vala­mi­lyen rövid időn belü­li befi­ze­tés, amik­kel az elkö­ve­tők által meg­adott tele­fon­szá­mok egyen­le­gét töl­tik fel, vagy a bank­szám­lá­juk­ra kerül­nek átutalásra.

Az elkö­ve­tők a sér­tet­te­ket a fel­töl­té­sek során irá­nyít­ják, segí­tik őket annak tech­ni­kai lebo­nyo­lí­tá­sá­ban, és jel­lem­ző­en gon­dol­ko­dá­si időt sem hagy­nak nekik, hanem azon­na­li cse­lek­vés­re kész­te­tik őket, ami szin­tén fel­té­te­le a nye­re­mény megszerzésének.

2017. évben Somogy megyé­ben szá­mos bün­te­tő­el­já­rás indult hason­ló mód­szer­rel elkö­ve­tett csa­lás miatt, elő­for­dult olyan is, ahol a sér­tett­nek oko­zott kár össze­ge elér­te a 1.380.000 Ft-ot.

Sok eset­ben ter­mé­sze­te­sen a meg­té­vesz­tés nem sike­rült, legyünk óvatosak ….