Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Villamoson fosztotta ki alvó utastársát – videóval – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tot­ta azt a fér­fit, aki egy haj­na­lon, a vil­la­mo­son kihasz­nál­ta azt, hogy utas­tár­sa alszik, és kizse­bel­te. A bíró­ság a vád alap­ján fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te a több­szö­rö­sen bün­te­tett elkövetőt.

A vád sze­rint egy 53 éves férfi 2023. júli­us 9-én, haj­nal­ban, a Móricz Zsig­mond kör­té­ri vég­ál­lo­más­ra beér­ke­ző 6-os vil­la­mo­son uta­zott. A férfi fel­fi­gyelt egy alvó utas­tár­sá­ra, oda­ment hozzá, átku­tat­ta a zse­be­it és ellop­ta a kész­pén­zét. A bűn­cse­lek­ményt egy rend­őr – aki épp köz­biz­ton­sá­gi ellen­őr­zést vég­zett – ész­lel­te, ezért a vil­la­mos­ról a kifosz­tás után leszál­ló elkö­ve­tőt elfogta.

A bíró­ság a fér­fit mint több­szö­rös vissza­esőt – vád­dal egye­ző­en – bűnös­nek mond­ta ki kifosz­tás bűn­tet­té­ben és 4 év 3 hónap fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te, vala­mint meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy nem bocsát­ha­tó fel­té­te­les szabadságra.

A vide­ón maga a kifosz­tás és ez után az lát­ha­tó, hogy a rend­őr meg­szó­lít­ja a sér­tet­tet, iga­zol­ja magát, majd lehív­ja a villamosról.