Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség » Villamoson fosztották ki az alvó utast – 2 napon belül jogerős elítélés – videóval – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tot­ta azt a fér­fit, aki egy éjjel, a vil­la­mo­son kihasz­nál­ta azt, hogy utas­tár­sa alszik, és elvet­te a kezé­ből a tele­fon­ját, majd kizse­bel­te. A bíró­ság a vád alap­ján a kifosz­tót és a neki segéd­ke­ző, szin­tén meg­vá­dolt nőt fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te.

A tény­ál­lás sze­rint a 23 éves vád­lott 2023. szep­tem­ber 11-éről 12-ére vir­ra­dó­an a Móricz Zsig­mond kör­té­ri vég­ál­lo­más­ra beér­ke­ző 6-os vil­la­mo­son fel­fi­gyelt egy alvó fér­fi­ra. Oda­lé­pett hozzá, kivet­te a férfi kezé­ből a mobil­te­le­fon­ját, majd kicsit később a zse­bé­ből az elekt­ro­mos ciga­ret­ta készü­lé­két töl­te­tek­kel, és egy fül­hall­ga­tót össze­sen közel 95 ezer forint érték­ben. A társa - egy nő - mind­eköz­ben azt figyel­te, hogy jön-e vala­ki, így nyúj­tott segít­sé­get a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­hez.

A ter­hel­tek­kel szem­ben – gya­nús visel­ke­dé­sük okán – egy rend­őr intéz­ke­dett, és meg­ta­lál­ta a férfi ruhá­za­tá­ba, illet­ve a vil­la­mosü­lés mögé és alá rej­tett érté­ke­ket.

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a párost két napon belül bíró­ság elé állí­tot­ta. A bíró­ság a bűn­cse­lek­ményt beis­me­rő és eddig bün­tet­len elő­éle­tű elkö­ve­tő­ket bűnös­nek mond­ta ki a vád sze­rint, kifosz­tás bűn­tet­té­ben, és a fér­fi­val szem­ben 1 év 10 hónap – 3 évre fel­füg­gesz­tett – bör­tönt, míg a bűn­tár­sá­val szem­ben 1 év – 2 évre fel­füg­gesz­tett - bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki.

Az íté­let jog­erős.

A vide­ón az lát­ha­tó, ahogy a férfi kive­szi a sér­tett kezé­ből a tele­font, majd később kutat a zse­be­i­ben.