Főoldal » Hírek » Villamoson mutogatta a nemi szervét – letartóztatását indítványozta az ügyészség- a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki múlt hét szom­ba­ton zak­la­tott egy nőt.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2021. augusz­tus 7-én reg­gel 7 óra körül szállt fel Sze­ge­den a vil­la­mos­ra az egyik bel­vá­ro­si meg­ál­ló­ban és szét­ra­kott lábak­kal leült a sér­tet­tel szem­ben. Ezt köve­tő­en nemi vágyá­nak kielé­gí­té­se végett nad­rág­já­ba nyúlt és a sér­tett­nek a nemi szer­vét muto­gat­ta. A nő rászólt a fér­fi­re, hogy „nagyon gyor­san rakja el”, a férfi ennek a kérés­nek ekkor még ele­get tett, de pár perc múlva meg­is­mé­tel­te sze­mé­rem­sér­tő maga­tar­tá­sát. A sér­tett ekkor fel­szó­lí­tot­ta a fér­fit, hogy száll­jon le a vil­la­mos­ról, azon­ban a gya­nú­sí­tott a nőt szi­dal­maz­ni kezd­te, majd ököl­lel meg­ütöt­te. A továb­bi bán­tal­ma­zást két, a vil­la­mo­son utazó férfi aka­dá­lyoz­ta meg és szál­lí­tot­ták le a gya­nú­sí­tot­tat a követ­ke­ző megállóban.

A garáz­da­ság vét­sé­ge, vala­mint a sze­mé­rem­sér­tés vét­sé­ge miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re figye­lem­mel indít­vá­nyoz­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sét. Az indít­vány alap­já­ul az szol­gált, hogy a férfi több alka­lom­mal állt bíró­ság előtt és leg­utób­bi két elíté­lé­sé­re ugyan­csak sze­mé­rem­sér­tő maga­tar­tá­sa miatt került sor. A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva elren­del­te a férfi letar­tóz­ta­tá­sát. A bíró­ság vég­zé­se nem vég­le­ges, a gya­nú­sí­tott és védő­je a sza­bad­lá­bon tör­té­nő véde­ke­zés érde­ké­ben fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be.