Főoldal » Hírek » Villamosvezető verés Miskolcon- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 31 éves férfi ellen köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020. novem­ber köze­pén a dél­utá­ni órák­ban egy mis­kol­ci vil­la­mo­son uta­zott ittas álla­pot­ban lehaj­tott fej­jel, ami­ről az egyik utas azt hitte, hogy rosszul van, és érte­sí­tet­te a vil­la­mos vezetőjét.

A veze­tő a meg­ál­ló­ban oda­ment a vád­lott­hoz, és fel­szó­lí­tot­ta, hogy száll­jon le a sze­rel­vény­ről, mert nincs uta­zás­ra alkal­mas álla­pot­ban, ezután lekí­sér­te a jár­mű­ről. Ami­kor a vil­la­mos elin­dult volna, a vád­lott bele­rú­gott az első ajtó­ba. A veze­tő kinyi­tot­ta az ajtót, leszállt a jár­mű­ről, hogy ellen­őriz­ze történt-e kár­oko­zás, ekkor viszont a vád­lott oda­lé­pett hozzá, és egy­mást köve­tő­en két alka­lom­mal, ököl­lel mind­két arc­fe­lén meg­ütöt­te, majd elszaladt.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett­nek orvo­si­lag érté­kel­he­tő sérü­lé­se nem keletkezett.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.