Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Villanyóraszekrényben bujkált a szökésben lévő tolvaj – képpel – a Heves Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Gyön­gyö­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a kény­szer­in­téz­ke­dés sza­bá­lya­it sem­mi­be véve elhagy­ta a szá­má­ra kije­lölt ingat­lant és újabb bűn­cse­lek­mé­nye­ket köve­tett el, végül egy tár­sas­ház vil­lany­óra­szek­ré­nyé­ben talál­tak rá a rendőrök. 

A vád sze­rint a férfi bűn­ügyi fel­ügye­let - házi őri­zet - hatá­lya alatt állt, a szá­má­ra kije­lölt ingat­lant csak szi­go­rú sza­bá­lyok mel­lett hagy­hat­ta volna el, azon­ban onnan 2023 júli­u­sá­ban onnan elment.

A vád­lott ezután egy vár­me­gyei kis­te­le­pü­lé­sen lévő ingat­lan­ból lopott, majd más­nap dél­előtt a falu­ban sétál­va ész­re­vett egy autót, ami­ben benne volt az indí­tó­kulcs. Beszállt az gép­ko­csi­ba, ami­vel a Gyön­gyös mel­lett talál­ha­tó Pipis-hegyi repü­lő­té­rig veze­tő útra ment, ahol ott­hagy­ta a jár­mű­vet. Dél­után a vád­lott vissza­tért a kocsi­hoz, ami­ből szin­te min­den moz­dít­ha­tó dol­got kisze­relt, eze­ket később kris­tály­ként ismert kábí­tó hatá­sú anyag­ra cserélte. 

A fér­fit a gép­ko­csi szét­sze­dé­se utáni napon, Gyön­gyö­sön, egy tár­sas­ház negye­dik eme­le­ti vil­lany­óra­szek­ré­nyé­be rej­tőz­ve talál­ták meg.

A Gyön­gyö­si Járá­si Ügyész­ség a fér­fit fogoly­szö­kés vét­sé­gé­vel, jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­té­vel, továb­bá több­rend­be­li lopás bűn­tet­té­vel vádol­ta. A vád­ira­tá­ban az ügyész­ség  vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A rend­őr­ség szem­lén készült fotón az autó marad­vá­nya látható.

 

A képen az elvett gépjármű maradványa látható.