Főoldal » Hírek » Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség » Viperával bántalmazták egyikük haragosát – a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat két férfi ellen, akik haj­nal­ban telesz­kó­pos bot­tal és ököl­lel támad­tak a sér­tett­re.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak bará­tok, mind­ket­ten Püs­pök­la­dány­ban élnek. 2022. októ­ber 29-,én, haj­nal­ban, az idő­sebb vád­lott egy éjjel-nappal üze­me­lő élel­mi­szer­üz­let­be ment vásá­rol­ni, ekkor a sér­tett és bará­tai az üzlet köze­lé­ben tar­tóz­kod­tak és alko­holt fogyasz­tot­tak.

A vásár­lást köve­tő­en az idő­sebb férfi az autó­já­hoz ment, azon­ban követ­te őt az ittas sér­tett és egy koráb­bi konf­lik­tus miatt bele­kö­tött hara­go­sá­ba, szi­dal­maz­ta és vere­ked­ni akart, azon­ban az idő­sebb vád­lott elment a hely­szín­ről. Ott­ho­ná­ból azon­ban fel­hív­ta a fia­ta­labb vád­lot­tat és meg­kér­te arra, hogy men­jen el hoz­zá­juk, igya­nak együtt.

A sér­tett visel­ke­dé­sén fel­dü­hö­dött idő­sebb férfi a közös ita­lo­zás köz­ben meg­kér­te tár­sát, hogy keres­sék meg a sér­tet­tet. A fia­ta­labb férfi ebbe bele­egye­zett. Rövid idő eltel­té­vel meg­ta­lál­ták az egyik útke­resz­te­ző­dés­ben gya­lo­go­ló sér­tet­tet, oda­men­tek hozzá, és az idő­sebb elkö­ve­tő szó nél­kül egy telesz­kó­pos fém rúd­dal a sér­tett fejé­re ütött, aki ennek követ­kez­té­ben az árok­ba esett. Ezután mind­ket­ten rátá­mad­tak a sér­tett­re, egyi­kük vipe­rá­val ütöt­te, majd mind­ket­ten kéz­zel ütle­gel­ték és több­ször bele is rúg­tak a föl­dön fekvő fér­fi­ba. A vád­lot­tak folya­ma­to­san, 2-3 per­cen keresz­tül ütöt­ték és rúg­ták a sér­tet­tet, majd eltá­voz­tak a hely­szín­ről.

A sér­tett a vád­lot­tak bán­tal­ma­zá­sa követ­kez­té­ben élet­ve­szé­lyes sérü­lést szen­ve­dett. 

Az ügy­ben a Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Rendőr-főkapitányság nyo­mo­zott. 

A jelen­leg bűn­ügyi fel­ügye­let alatt álló vád­lot­tak ellen a Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szé­ken. A főügyész­ség a vád­irat­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a tör­vény­szék mind­két vád­lot­tat bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je és mel­lék­bün­te­té­sül tilt­sa el őket a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól. A tör­vé­nyi fel­té­te­lek fenn­ál­lá­sa ese­tén a főügyész­ség indít­ványt tett arra is, hogy elő­ké­szí­tő ülé­sen a tör­vény­szék az idő­sebb vád­lot­tat 5 év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je és 5 évre tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, míg a fia­ta­labb vád­lot­tat 4 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je és a köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés tar­ta­mát 5 évben hatá­roz­za meg.