Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Virágládákat és autókat is megrongált egy férfi - fotóval - a Heves Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség a közel­múlt­ban emelt vádat azzal az ember­rel szem­ben, aki­ről nem mond­ha­tó el, hogy sze­re­ti a virágot. 

A vád­irat sze­rint a 33 éves férfi elő­ször 2021. augusz­tus 11-én éjjel törte össze min­den ok nél­kül Csány köz­ség­ben az otta­ni szo­ci­á­lis intéz­mény előt­ti lovas­sze­ké­ren deko­rá­ci­ós cél­ból elhe­lye­zett virág­lá­dá­kat, melyek­ből a beül­te­tett begó­ni­á­kat a föld­re boro­gat­ta. Ezt a cse­lek­mé­nyét – ittas álla­pot­ban – 2022 nya­rán és őszén több­ször meg­is­mé­tel­te, ron­gá­lá­sa­i­nak ható­kö­rét kiter­jeszt­ve immár az isko­la, vala­mint a pol­gár­mes­te­ri hiva­tal kör­nyé­ké­re is. A virág­lá­dák fel­dú­lá­sá­val a ter­helt összes­sé­gé­ben több mint nyolc­száz­ezer forin­tos kárt oko­zott a helyi önkor­mány­zat­nak. Az egyes cse­lek­mé­nyek alkal­ma­sak vol­tak arra, hogy a köz­ség lakói köré­ben ria­dal­mat és meg­bot­rán­ko­zást keltsenek.

A vád­lott mind­ezek mel­lett tavaly nyá­ron több par­ko­ló gép­ko­csit is meg­ron­gált a köz­ség­ben, az egyik­nek pél­dá­ul egy pénz­ér­mé­vel össze­ka­ris­tol­ta a hátsó ajta­ját, míg egy mási­kat több alka­lom­mal kövek­kel dobált meg.

A cél­ta­lan ron­gá­lá­sok mel­lett a férfi rend­sze­res haszon­szer­zés­re töre­ked­ve lopá­so­kat is elkö­ve­tett Csány­ban, ahol betört egy fagy­lal­to­zó­ba, továb­bá erő­szak­kal fel­nyi­tott egy lakó­ko­csit és egy büfé­ko­csit. Végül a bíró­ság – ügyé­szi indít­vány­ra – újabb, hat­va­ni betö­ré­se­ket köve­tő­en elren­del­te a letar­tóz­ta­tá­sát. Ez a kény­szer­in­téz­ke­dés jelen­leg is fennáll.

A járá­si ügyész­ség több­rend­be­li ron­gá­lás­sal, garáz­da­ság­gal és dolog elle­ni erő­szak­kal meg­va­ló­sí­tott üzlet­sze­rű lopás­sal vádol­ja az elkö­ve­tőt. A vád­ha­tó­ság a vád­ira­tá­ban arra tett mér­té­kes indít­ványt, hogy a bíró­ság ítél­je két év bör­tön­ben letöl­ten­dő sza­bad­ság­vesz­tés­re és két év köz­ügyek­től eltil­tás­ra a beis­me­rés­ben lévő vád­lot­tat, egy­ben alkal­maz­zon vele szem­ben vagyon­el­kob­zást a lopá­sok­ból szár­ma­zó hasz­ná­nak meg­fe­le­lő összeg erejéig.