Főoldal » Hírek » Virtusból combon szúrta vádlott-társát egy líbiai férfi - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat két férfi ellen, akik a vád sze­rint egy szó­ra­ko­zó­he­lyen dula­kod­tak, majd a líbi­ai férfi egy rugós kés­sel meg­szúr­ta vádlott-társa combját.

A vád sze­rint 2020. feb­ru­ár 1-jéről 2-ára vir­ra­dó éjsza­ka a líbi­ai férfi és bará­ti tár­sa­sá­ga együtt szó­ra­ko­zott Deb­re­cen bel­vá­ro­sá­ban egy klub­ban, ahol sze­szes italt is fogyasz­tot­tak. Feb­ru­ár 2-án, kora haj­nal­ban érke­zett meg a szó­ra­ko­zó­hely­re a másik vád­lott és bará­ti tár­sa­sá­ga, akik már itta­sak vol­tak. A szó­ra­ko­zó­hely bár­pult­já­nál a líbi­ai férfi és a másik tár­sa­ság­hoz tar­to­zó egyik sze­mély között szó­vál­tás ala­kult ki, majd a későb­bi­ek­ben a líbi­ai vád­lott a mosdó előtt ugyan­azt a fér­fit a ruhá­za­tá­nál fogva meg­ra­gad­ta és arrébb lökte. Ezt köve­tő­en a kül­föl­di­ek­ből álló tár­sa­ság eltá­vo­zott a klubból.

Nem sok­kal később a másik vád­lott és a koráb­ban inzul­tált férfi kimen­tek az épü­let elé ciga­ret­táz­ni, ahol ott volt a líbi­ai férfi is és annak bará­tai. A két vád­lott között heves szó­vál­tás ala­kult ki, majd dula­kod­ni kezd­tek, egy­mást köl­csö­nö­sen ököl­lel több­ször fejen ütöt­ték. Ezután a líbi­ai férfi a nad­rág­zse­bé­ből elő­vett egy rugós kést és azzal meg­szúr­ta a vádlott-társa jobb comb­já­nak külső részét úgy, hogy  20 cm hosszú, izmot is érő sérü­lé­se keletkezett.

A továb­bi konf­lik­tust és bán­tal­ma­zást a közel­ben tar­tóz­ko­dó rend­őr­jár­őrök aka­dá­lyoz­ták meg.

A líbi­ai vád­lott maga­tar­tá­sá­nak követ­kez­té­ben vádlott-társa 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lést szen­ve­dett, azon­ban figye­lem­mel az erő­be­ha­tás nagy­sá­gá­ra, illet­ve a hasz­nált esz­köz jel­le­gé­re fenn­állt a reá­lis lehe­tő­sé­ge az élet­ve­szé­lyes érsé­rü­lés bekövetkezésének.

A meg­szúrt vád­lott olyan kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes és erő­sza­kos maga­tar­tást tanú­sí­tott, amely alkal­mas volt arra, hogy mások­ban, az azt ész­le­lők­ben meg­bot­rán­ko­zást és ria­dal­mat keltsen.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság foly­tat­ta le.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő líbi­ai vád­lott ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te, míg vádlott-társa ellen garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szé­ken. A főügyész­ség a vád­irat­ban a líbi­ai vád­lott ese­té­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal, hogy a tör­vény­szék a vád­lot­tat uta­sít­sa ki Magyar­or­szág terü­le­té­ről, illet­ve az álta­la hasz­nált kést koboz­za el. A másik vád­lott ese­té­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt. A vád­irat mér­té­kes indít­ványt is tar­tal­maz mind­két vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban arra az eset­re, ha a tör­vény­szék elő­ké­szí­tő ülé­sén a ter­hük­re rótt bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rik és lemon­da­nak a tár­gya­lás­hoz való jogukról.