Főoldal » Hírek » Vissza akart jutni a börtönbe a rabló- a Győr-Moson- Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az idős férfi sza­ba­du­lá­sát köve­tő­en három nap­pal azért köve­tett el rab­lást, hogy vissza­ke­rül­hes­sen a bör­tön­be. Letar­tóz­ta­tás­ba került, melyet büntetés-végrehajtási inté­zet­ben kell végrehajtani.

A Sop­ro­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya sze­rint a 61 éves férfi idén ápri­lis­ban sza­ba­dult az utol­só sza­bad­ság­vesz­té­sé­ből. Három nap­pal később Sop­ron­ba uta­zott, ahol vásá­rolt egy zöld­ség­há­mo­zó kést. Azzal bement egy dro­gé­ri­á­ba, majd „Ez egy pénz­rab­lás, ide a pénzt, nyom­já­tok a pánik­gom­bot!” fel­ki­ál­tás­sal pénzt köve­telt a pénz­tá­ros­tól. A pénz átadá­sa helyett az üzlet dol­go­zói érte­sí­tet­ték a rendőrséget.

A férfi koráb­ban erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nyért több­ször volt bün­tet­ve, ezért a ter­hé­re rótt fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­tét erő­sza­kos több­szö­rös vissza­eső­ként követ­te el.

Az ügyész­ség indít­ványt tett a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­ra a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt, mely kény­szer­in­téz­ke­dést a bíró­ság egy hónap­ra elren­del­te. A vég­zés ellen senki nem fel­leb­be­zett, így az vég­le­ges­sé vált.