Főoldal » Hírek » Visszaélt a vendégszeretettel, tönkretette a berendezést – vádemelés - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fia­tal hely­be­li fér­fi­val szem­ben, aki tavaly Hód­me­ző­vá­sár­he­lyen egy magán­la­kás­ban, vala­mint köz­te­rü­le­ten is erő­sza­kos maga­tar­tást tanúsított.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020. ápri­li­sá­ban, egy éjjel elment egy hölgy isme­rő­sé­hez ven­dég­ség­be. Az este folya­mán alko­holt fogyasz­tot­tak, s köz­ben a vád­lott és a sér­tett lakó­társ­nő­je össze­vi­tat­koz­tak. Szó­vál­tá­suk odáig fajult, hogy a vád­lott ököl­lel ütni kezd­te a kony­ha­szek­rényt, majd az ott lévő beren­de­zé­si tár­gyak­ba is bele­rú­gott. Kife­lé men­té­ben még a bejá­ra­ti ajtót is meg­rug­dos­ta, s ezzel össze­sen mint­egy 130.00 forint ron­gá­lá­si kárt oko­zott a sér­tett­nek, melyet a mai napig nem térí­tett meg.

A vád­irat sze­rint továb­bá a vád­lott tavaly szep­tem­ber­ben egy hód­me­ző­vá­sár­he­lyi tra­fik előtt vára­ko­zó fér­fi­vel is vitá­ba keve­re­dett. A sér­tet­tet ököl­lel arcon is ütöt­te, neki kisebb sérü­lést okoz­va ezzel. Hiába ért a hely­szín­re a vád­lott édes­ap­ja, nem tudta tel­je­sen lecsil­la­pí­ta­ni fiát, aki ezután a sér­tett barát­nő­jét vette célba. A nő kerék­pár­ját fel­lök­te, a kezé­ben tar­tott sörös üve­get pedig eltör­te. Végül elhagy­ta a hely­színt, de előt­te még egy sze­mét­tá­ro­ló­ba is belerúgott.

A vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség ron­gá­lás vét­ség vala­mint garáz­da­ság vét­ség elkö­ve­té­sé­vel vádol­ja. Bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.