Főoldal » Archív » Visszaélt a webkincstári felhasználónévvel és jelszóval - vádemelés

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot egy tata­bá­nyai nővel  szemben.

Az elkö­ve­tő arra vette rá a 80 éves nagy­nén­jét, hogy a Magyar Állam­kincs­tár­nál érték­pa­pír szám­lát nyis­son, amely­hez az álta­la meg­adott jel­szó­val és fel­hasz­ná­ló­név­vel, inter­ne­ten tör­té­nő banki ügy­in­té­zés­re alkal­mas web­kincs­tá­ri hoz­zá­fé­rést is kapott. A  vád­lott  a web­kincs­tá­ri szám­lá­hoz tar­to­zó fel­hasz­ná­ló­név és jel­szó isme­re­té­ben 2016. év során, Tata­bá­nyán, négy alka­lom­mal, össze­sen 1.914.200 forin­tot utalt át a web­kincs­tá­ri érték­pa­pír szám­lá­ról a saját banki folyószámlájára.

Az elkö­ve­tőt a bíró­ság közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt koráb­ban már pénz­bün­te­tés­re ítél­te ami­att, hogy a sér­tett laká­sá­ba hamis lak­cím­be­je­len­tő lap okmány­iro­dá­ba tör­té­nő benyúj­tá­sá­val bejelentkezett.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a bíró­ság a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét taga­dó vád­lot­tal szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel jár­jon el, az elkö­ve­tőt bün­te­tő­vég­zés­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re, vala­mint 1.914.200 forint vagyon­el­kob­zás­ra  ítélje.

A 2018. júli­us 01. nap­já­tól hatá­lyos bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény a koráb­bi sza­bá­lyo­zás­sal ellen­tét­ben már lehe­tő­vé teszi, hogy a három­évi sza­bad­ság­vesz­tés­nél nem súlyo­sab­ban bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­mény ese­tén ügyé­szi indít­vány­ra a bíró­ság a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét taga­dó elkö­ve­tő­vel szem­ben is a tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel jár­jon el.

Amennyi­ben a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság az ügyész­ség indít­vá­nyá­nak helyt ad, a vád­irat benyúj­tá­sá­tól szá­mí­tott egy hóna­pon belül ügy­dön­tő hatá­ro­za­tot hoz­hat az ügyben.