Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Visszaélt orvosi helyzetével – eredményes vádemelés – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti VIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádja alap­ján a bíró­ság súlyos pénz­bün­te­tést sza­bott ki egy orvos­sal szem­ben, aki valós vizs­gá­lat nél­kül iga­zol­ta, hogy egy „beteg” nem száll­hat repü­lő­gép­re. Az eljá­rás a Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat meg­bíz­ha­tó­sá­gi vizs­gá­la­ta és fel­je­len­té­se alap­ján indult.

Az 54 éves férfi főor­vos­ként ren­delt egy buda­pes­ti ambu­lan­ci­án. A Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat meg­bíz­ha­tó­sá­gi vizs­gá­la­tot indí­tott vele szem­ben, annak ellen­őr­zé­sé­re, hogy – akár pénzt is elfo­gad­va – hajlandó-e valós beteg­ség nél­kül iga­zol­ni, hogy vala­ki keze­lés alatt áll.  A Szol­gá­lat mun­ka­tár­sa, a tár­gya­ló­tiszt, ebbé­li minő­sé­gét lep­lez­ve, 2023 ápri­li­sá­ban beszél­ge­tést kez­de­mé­nye­zett a vád­lot­tal. Azt mond­ta, hogy egy viet­ná­mi ügy­fe­lét ki fog­ják tolon­col­ni, azon­ban ezt sze­ret­né egy olyan orvo­si iga­zo­lás­sal kés­lel­tet­ni, amely sze­rint egész­ség­ügyi okból nem utaz­hat repü­lő­vel. A tár­gya­ló­tiszt közöl­te a vád­lot­tal, hogy a viet­ná­mi sze­mély­nek való­já­ban nincs egész­ség­ügyi prob­lé­má­ja és nem is tud meg­je­len­ni a ren­de­lé­sen, mert jelen­leg épp kül­föl­dön tar­tóz­ko­dik. A tár­gya­ló­tiszt - az orvos kor­rum­pál­ha­tó­sá­gá­nak vizs­gá­la­ta érde­ké­ben - azt is mond­ta, hogy az iga­zo­lá­sért 100 ezer forin­tot fizet neki.  A vád­lott a fel­aján­lott összeg­re azt vála­szol­ta, hogy az jól hang­zik, de majd később meg­be­szé­lik, mivel tart attól, hogy egy meg­bíz­ha­tó­sá­gi vizs­gá­lat alap­ján – nem tudva, hogy épp az folyik – nyo­mo­zás indul­hat elle­ne, és bör­tön­be kerül­het. Ennek elle­né­re a vád­lott nem zár­kó­zott el attól, hogy segít­sen, és a viet­ná­mi ügy­fél távol­lé­té­re tekin­tet­tel meg­ol­dás­ként java­sol­ta egy másik sze­mély meg­je­le­né­sét a rendelésen.

Néhány nap­pal később a ren­de­lé­si idő­ben az előző, és egy másik tár­gya­ló­tiszt - aki a viet­ná­mi sze­mélyt „helyet­te­sí­tet­te” - bemen­tek az orvos­hoz. A vád­lott a „bete­get” nem vizs­gál­ta meg, ada­to­kat sem kért tőle. Ezután a keze­lő­lap­ra a meg­ál­la­po­dás sze­rint ráve­zet­te ango­lul, hogy a viet­ná­mi „beteg” repü­lés­re alkal­mat­lan álla­pot­ban van, és a lát­szat erő­sí­té­se érde­ké­ben még egy gyógy­szert is fel­írt a részé­re. Az orvos vesz­te­ge­té­si pénzt ugyan nem foga­dott el, a köte­le­zett­sé­gét azon­ban - annak szán­dé­ká­val, hogy ezzel vala­ki­nek jog­ta­lan előnyt sze­rez­zen - megszegte.

A Buda­pes­ti VIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség köz­fel­ada­ti hely­zet­tel vissza­élés bűn­tet­té­ve vádol­ta meg az orvost, és indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság, tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel szab­jon ki vele szem­ben pénz­bün­te­tést. A Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság a vád alap­ján a fér­fit 600.000 forint pénz­bün­te­tés­sel sújtotta. 

A bün­te­tő­vég­zés egy­elő­re nem jogerős.

A meg­bíz­ha­tó­sá­gi vizs­gá­la­tok­ról az ügyész­ség isme­ret­ter­jesz­tő vide­ó­já­ból és a Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat hon­lap­já­ról lehet rész­le­te­seb­ben tájékozódni:

https://ugyeszseg.hu/folyekonyan-jogaszul-a-megbizhatosagi-vizsgalat/

https://www.nvsz.hu/