Főoldal » Hírek » Visszaélt volt barátnője intim fotóival egy férfi - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 30 éves férfi ellen, aki sza­kí­tá­su­kat köve­tő­en hozta nyil­vá­nos­ság­ra volt barát­nő­je intim fotóit

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a 30 éves férfi és a 29 éves sér­tett élet­tár­sak vol­tak, azon­ban 2021 augusz­tu­sá­ban a nő sza­kí­tott a ter­helt­tel. A férfi nem tudta fel­dol­goz­ni a tör­tén­te­ket, 2021 novem­be­ré­ben meg­kí­sé­rel­te fel­ven­ni a kap­cso­la­tot volt pár­já­val, aki ettől elzár­kó­zott. Ebbe a férfi nem tudott bele­nyu­god­ni, fel­ke­res­te a sér­tet­tet az ott­ho­ná­nál, és min­den­áron beszél­ni sze­re­tett volna vele.

Mivel erre a nő tovább­ra sem volt haj­lan­dó, a férfi bosszú­ból elküld­te a bir­to­ká­ban lévő, a sér­tett­ről készült intim fel­vé­te­le­ket a nő egy isme­rő­sé­nek, és főnö­ké­nek is. Azzal fenye­ge­tő­zött, hogy a képe­ket továb­bi sze­mé­lyek­nek is el fogja küldeni.

Pár nap alatt azon­ban meg­bán­ta tet­tét, sőt fel is jelen­tet­te saját magát a rend­ősé­gen, ekkor azon­ban már a sér­tett is tett feljelentést.

A fér­fit az ügyész­ség külön­le­ges sze­mé­lyes adat­tal vissza­élés vét­sé­gé­vel vádol­ja. Vele szem­ben két évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés is kiszabható.

A nyo­mo­zást az ügy­ben a Győri Rend­őr­ka­pi­tány­ság mun­ka­tár­sai foly­tat­ták le, míg az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.