Főoldal » Archív » Visszaéltek a támogatással – vádemelésre került sor

A Gyu­lai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség támo­ga­tás jogo­su­lat­lan meg­szer­zé­se miatt emelt vádat egy vég­egy­há­zi köz­hasz­nú egye­sü­let két veze­tő­je és hat tár­suk­kal szem­ben, aki hát­rá­nyos hely­ze­tű roma fia­ta­lok szá­má­ra elnyert támo­ga­tást a saját cél­ja­ik­ra hasz­nál­ták fel, majd az elszá­mo­lás­hoz és az újabb támo­ga­tá­si rész­összeg lehí­vá­sá­hoz valót­lan tar­tal­mú szám­lá­kat hasz­nál­tak fel.

A Békés Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye