Főoldal » Archív » Visszafizette a jogosulatlanul felvett támogatást - egyezséget kötött az ügyészséggel

Hamis szám­lák alap­ján 90 mil­lió forint euró­pai uniós támo­ga­tást szer­zett meg egy sza­bol­csi vál­lal­ko­zó, ami­kor ez kide­rült, a tel­jes össze­get vissza­fi­zet­te, így lehe­tő­ség nyílt arra, hogy az ügyész­ség­gel egyez­sé­get kös­sön a büntetéséről.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség vád­ira­ta sze­rint egy sza­bol­csi vál­lal­ko­zó három évvel ezelőtt tudo­mást szer­zett arról, hogy az Euró­pai Unió külön­bö­ző gépek beszer­zé­sé­hez 50%-os támo­ga­tást ad a vál­lal­ko­zá­sok­nak. Ekkor elha­tá­roz­ta, hogy cégei nevé­ben pályá­za­tot nyújt be, azon­ban nem a gépek valós beszer­zé­si árát tün­te­ti fel a pályá­zat­ban, hanem hamis és valót­lan tar­tal­mú szám­lá­kat sze­rez, melye­ken ötszö­rös áron fog­nak sze­re­pel­ni a gépek. Az emlí­tett szám­lá­kat két másik vál­lal­ko­zás­tól sze­rez­te be.

A való­ság­ban a 20 mil­lió forin­tért vásá­rolt gépek érté­két a vád­lott a tár­sa­i­tól szer­zett hamis szám­lá­kon 100 mil­lió forint­ban tün­tet­te fel.

Össze­sen két pályá­za­tot is benyúj­tott a vád­lott, melyek révén 90 mil­lió forint támo­ga­tást kapott. Ráadá­sul a hamis szám­lá­kat az álta­lá­nos for­gal­mi adó (áfa) elszá­mo­lá­sá­nál is fel­hasz­nál­ta, így  több mil­lió forin­tot igé­nyelt vissza az adóhatóságtól.

A nyo­mo­zás során a vád­lott a tel­jes támo­ga­tá­si össze­get, vala­mint a jogo­su­lat­la­nul vissza­igé­nyelt áfát vissza­fi­zet­te, így a költ­ség­ve­tés­nek oko­zott vagyo­ni hát­rány meg­té­rült. A vád­lott egy­út­tal beis­me­rő val­lo­mást tett, majd egyez­sé­get kötött az ügyész­ség­gel. Ennek ered­mé­nye­kép­pen az ügyész­ség a vád­irat­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy az egyez­sé­get a bíró­ság hagy­ja jóvá, és a vád­lot­tal szem­ben 5 mil­lió forint pénz­bün­te­tést szab­jon ki. Mivel a támo­ga­tá­sok révén a vád­lott cégei gaz­da­god­tak, ezért az ügyész­ség azt is indít­vá­nyoz­ta, hogy a cégek­kel szem­ben is pénz­bír­sá­got szab­jon ki a bíróság.

Az egyez­ség bíró­ság álta­li jóvá­ha­gyá­sa ese­tén az eljá­rás gyor­san befe­jez­he­tő, az állam kára meg­té­rül, és meg­fe­le­lő bün­te­tést kap a vád­lott és cégei is. Az egyez­ség lehe­tő­sé­gét 2018. júli­us 1. nap­ján hatály­ba lépett új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény terem­tet­te meg.