Főoldal » Hírek » Visszapillantó tükröket rongált meg az ittas garázda - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye- fotókkal

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság és ron­gá­lás miatt vádat emelt egy kecs­ke­mé­ti fér­fi­val szem­ben, aki tavaly nyá­ron kora este itta­san haza­fe­lé gya­lo­gol­va az útjá­ba eső autók vissza­pil­lan­tó tük­re­it válo­ga­tás nél­kül elhaj­lí­tot­ta, lefe­szí­tet­te, továb­bá a tükör üve­gét betörte.

A vád­irat sze­rint a kecs­ke­mé­ti férfi tavaly júli­us 27-én kora este ittas álla­pot­ban gya­lo­go­san ment haza­fe­lé, ami­kor két utcá­ban is az útjá­ba eső, par­ko­ló jár­mű­vek vissza­pil­lan­tó tük­re­it elhaj­lí­tot­ta, lefe­szí­tet­te. Volt olyan autó, amely­nek tükör­üve­gét is össze­tör­te. Az egyik jár­mű­nek emel­lett a bal olda­lán hor­pa­dá­sos sérü­lé­se­ket is oko­zott, több mint 150 ezer forint kárt okoz­va az autóban.

A vád­lott a sorozat-rongálással össze­sen nyolc autó­ban mint­egy 330 ezer forint kárt okozott.

Az ittas vád­lott kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes, erő­sza­kos maga­tar­tá­sa mások­ban meg­bot­rán­ko­zást és ria­dal­mat keltett.

Az ügyész­ség a fér­fit a garáz­da­ság mel­lett több­rend­be­li ron­gá­lás vét­sé­gé­vel is vádol­ja és ezért bün­te­tő­vég­zés hoza­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. A sza­bad­lá­bon lévő férfi ügyé­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.