Főoldal » Archív » Visszautasított vesztegető

A bűn­ügy vád­lott­ja, egy nagy­kő­rö­si férfi autók kül­föld­ről való beszer­zé­sé­vel fog­lal­ko­zott. Fele­sé­ge sze­mé­lyes isme­ret­ség­ben állt a Nagy­kő­rö­si Járá­si Hiva­tal Kor­mány­ab­la­ká­nak egyik tiszt­vi­se­lő­jé­vel, aki­nek fel­adat­kö­ré­be tar­to­zott a kül­föld­ről beho­zan­dó gép­ko­csik­kal kap­cso­la­tos ügy­in­té­zés.

A vád­lott fele­sé­ge 2016 szep­tem­be­ré­ben sze­mé­lyes talál­ko­zót egyez­te­tett a vád­lott és az ügy­in­té­ző között. Az ügy­in­té­ző az isme­ret­ség­re tekin­tet­tel, abban a hiszem­ben, hogy a vád­lott sze­mé­lyes ügy­ben kere­si, bele­ment a talál­ko­zó­ba.

A talál­ko­zó során a vád­lott arra kérte az ügy­in­té­zőt, hogy az álta­la kül­föld­ről beho­zan­dó teher­gép­ko­csi ügy­in­té­zé­se során valót­lan ada­to­kat rög­zít­sen a nyil­ván­tar­tás­ban, abból a cél­ból, hogy elke­rül­je az ebben az eset­ben köte­le­ző táro­lá­si enge­dély kivál­tá­sát. A férfi mind­ezért 20.000,- Ft kész­pénzt aján­lott fel az ügy­in­té­ző­nek, aki a vád­lott aján­la­tát vissza­uta­sí­tot­ta, majd a tör­tén­te­ket jelez­te a hiva­tal­ve­ze­tő­nek. A Nagy­kő­rö­si Járá­si Hiva­tal veze­tő­je fel­je­len­tést tett a cse­lek­mény miatt.

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség a fér­fit hiva­ta­li köte­le­zett­ség meg­sze­gé­sé­re irá­nyu­ló hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja.