Főoldal » Hírek » Viszonzatlan érzelmei miatt zaklatta a férfit és családját egy nő - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy nő ellen, aki viszon­zat­lan érzel­mei miatt zak­la­tott egy fér­fit és annak családját.

A vád­irat sze­rint a nő még 2017-ben ismer­ke­dett meg egy ren­dez­vé­nyen egy nős fér­fi­val, aki­vel azután rend­sze­re­sen meg­pró­bált kap­cso­la­tot léte­sí­te­ni. A férfi elzár­kó­zott a nő köze­le­dé­sé­től és több­ször is hasz­ta­la­nul kérte őt, hogy ne küld­jön neki több üze­ne­tet érzel­me­i­ről, illet­ve csa­lá­di prob­lé­má­i­ról. A nő a férfi kéré­sét figyel­men kívül hagy­va tovább­ra is meg­pró­bál­ta őt elér­ni, de sikertelenül.

Az elkö­ve­tő a férfi eluta­sí­tá­sá­ból faka­dó érzel­me­it és indu­la­ta­it nem tudta kezel­ni, az benne dühöt vál­tott ki. Ez odáig veze­tett, hogy 2019 tava­szá­ra már több­ször is sze­mé­lye­sen keres­te a fér­fit és fele­sé­gét is Nagy­ko­vá­csi­ban a házuk­nál. Mivel ők nem akar­tak vele beszél­ni, ezt azzal bosszul­ta meg, hogy rend­sze­re­sen meg­je­lent a házá­nál és zak­la­tó jel­le­gű maga­tar­tást tanú­sí­tott. Volt, hogy a ház előtt gép­ko­csi­já­ban fel­erő­sí­tet­te a zenét és a sér­tet­te­ket han­go­san szi­dal­maz­ta. Más­kor hosszan dudált a ház előtt, azt csak a szom­széd fel­szó­lí­tá­sá­ra hagy­ta abba. Emel­lett a szom­széd előtt is rend­sze­re­sen szid­ta a sértetteket.

2019 júni­u­sá­ban az elkö­ve­tő éppen gép­ko­csi­já­val köz­le­ke­dett Nagy­ko­vá­csi­ban, ami­kor ész­re­vet­te, hogy vele szem­ben a férfi fele­sé­ge hajt autó­já­val. A sér­tett mel­lett ekkor a jár­mű­ben gyer­me­ke uta­zott. Az elkö­ve­tő a sér­tett felé irá­nyí­tot­ta az autó­ját és meg­ál­lás­ra kény­sze­rí­tet­te, amely­nek során a sér­tett­nek vész­fé­kez­nie kel­lett. Miu­tán meg­áll­tak az elkö­ve­tő kiug­rott az autó­já­ból és a veze­tő­ol­da­li abla­kot ököl­lel kezd­te ütni. A sér­tett óva­to­san kike­rül­te az elkö­ve­tőt és mene­kül­ni kez­dett, de a nő üldöz­ni kezd­te. Az üldö­zés során az elkö­ve­tő végig néhány cen­ti­mé­te­res távol­sá­got tar­tott a sér­tett gép­ko­csi­já­tól. A cse­lek­mény­nek az vetett véget, hogy a sér­tett nő érte­sí­te­ni tudta fér­jét, aki utol­ér­te őket saját autó­já­val és sike­rült a fele­sé­ge, illet­ve az elkö­ve­tő autó­ja közé kerül­ni, így fele­sé­ge a gyer­me­kük­kel együtt el tudott menekülni.

Az ügy­ben a Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség zak­la­tás vét­sé­ge, köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te és garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat az elkö­ve­tő nő ellen.