Főoldal » Hírek » Vita hevében elvett késsel támadt vissza az ittas férfi - fotóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Somogy Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat azzal a negy­ve­nes éve­i­ben járó Kapos­vár kör­nyé­ki fér­fi­val szem­ben, aki egy eldur­vult vita során szúrt ellen­fe­le mell­ka­sa irá­nyá­ba, így akár élet­ve­szé­lyes sérü­lést is okoz­ha­tott volna.

A vád sze­rint a férfi 2021 júni­u­sá­ban a sér­tet­tel és egy közös isme­rő­sük­kel ita­lo­zott együtt a sér­tett házá­nak udva­rán. Egy idő után az elfo­gyasz­tott alko­hol miatt a vád­lott és a sér­tett között indu­la­tos vita ala­kult ki, amely egy idő után tett­le­ges­sé­gig fajult, és a két férfi föld­re kerül­ve bir­kóz­ni kez­dett egy­más­sal.

Miu­tán az isme­rős szét­vá­lasz­tot­ta a fele­ket, a sér­tett magá­hoz vett egy gazo­lás­hoz hasz­nált 16 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kést és azzal hado­nász­ni kez­dett a vád­lott felé, akit könnyeb­ben meg­se­be­sí­tett az alkar­ján.  Az elkö­ve­tő ekkor indu­lat­ból elvet­te a kést a sér­tet­től, majd egy egye­nes hatá­ro­zott moz­du­lat­tal a sér­tett bal fel­ső­tes­te irá­nyá­ba szúrt. A sér­tett ész­lel­te a moz­du­la­tot, ezért a fel­ső­tes­tét kifor­dít­va meg­pró­bált kitér­ni a szú­rás elől, így az csak egy kisebb seb­zést oko­zott a hón­al­já­nál.

A sér­tett elhá­rí­tó maga­tar­tá­sa nél­kül azon­ban a szú­rás a mell­üreg­be hatol­ha­tott volna, ami élet­ve­szé­lyes sérü­lést okoz­ha­tott volna a fér­fi­nak.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék­hez benyúj­tott vád­ira­tá­ban a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt.

A fény­ké­pet a nyo­mo­zó ható­ság készí­tet­te a hely­szí­ni szem­le során.