Főoldal » Archív » Vita miatti dühében mellkason szúrta az élettársát egy nő Esztergomban

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat azzal az 53 éves nővel szem­ben, aki egy vita hevé­ben kony­ha­kés­sel meg­szúr­ta a pár­ját, aki­nek az éle­tét csak a gyors és szak­sze­rű orvo­si segít­ség men­tet­te meg.

A nő és a férfi Esz­ter­gom­ban éltek, a kap­cso­la­tuk a kez­de­tek­től fogva viha­ros volt, mivel mind­ket­ten fél­té­keny ter­mé­sze­tű­ek vol­tak, ita­lo­zó élet­mó­dot foly­tat­tak, gyak­ran kia­bál­tak, vesze­ked­tek egymással.

A pár 2016. júli­us 15-én, reg­gel ért haza a mun­ká­ból, ezután reg­ge­liz­tek, köz­ben alko­holt fogyasz­tot­tak. Nem sok­kal később elkezd­tek vesze­ked­ni, mivel a férfi sérel­mez­te, hogy a nő nem akar­ta őt magá­val vinni egy mun­ka­he­lyi ren­dez­vény­re. Mivel a vitát egyi­kük sem hagy­ta abba, a nő dühé­ben az evés­hez hasz­nált, 11 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kony­ha­kést egy alka­lom­mal, cél­zott moz­du­lat­tal bele­szúr­ta a férfi jobb mellkasába.

A men­tők a sér­tet­tet rög­tön kór­ház­ba szál­lí­tot­ták, a fér­fit még aznap meg­mű­töt­ték, álla­po­tát sta­bi­li­zál­ták. A szú­rás a lét­fon­tos­sá­gú szer­vek közel­sé­gé­re figye­lem­mel az embe­ri élet kiol­tá­sá­ra is alkal­mas volt.

Az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő nő bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék dönt.