Főoldal » Hírek » Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség » Vitarendezés asztallábbal- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 49 éves férfi ellen garáz­da­ság vét­sé­ge és zak­la­tás vét­sé­ge miatt.

A vád sze­rint a vád­lott 2020. ápri­lis köze­pén, a dél­utá­ni órák­ban egy mis­kol­ci par­ko­ló­ban oda­ment az autó­já­ban ülő sér­tett fér­fi­hez, beszél­get­ni kez­dett vele azért, hogy egy koráb­bi konf­lik­tu­su­kat ren­dez­zék.

Közöt­tük vita kelet­ke­zett, a vád­lott fel­dü­hö­dött, a közel­ben álló kocsi­já­hoz ment, kivett  belő­le egy fa asz­tal­lá­bat, és ezzel fenye­ge­tő­leg a sér­tett autó­ja felé vissza­in­dult.

A férfi nem akar­ta meg­vár­ni, hogy elfa­jul­jon a hely­zet, ezért elhaj­tott, de távo­zá­sa köz­ben a vád­lott utána kia­bált azzal a kije­len­tés­sel, hogy meg fog dög­le­ni, vala­mint az ujját a nyaka előtt több eset­ben elhúz­va azt mutat­ta, hogy elvág­ja a tor­kát.

A vád­lott üldö­ző­be vette a sér­tet­tet, egy köz­le­ke­dé­si jel­ző­lám­pa piros jel­zé­sé­nél érte utol. Kiszállt az autó­já­ból és a sér­tett­hez érve ököl­lel ráütött az álló gép­jár­mű tete­jé­re.

A sér­tett -sze­mély elle­ni erő­sza­kos cse­lek­ménnyel fenye­get­ve elkö­ve­tett zak­la­tás vét­sé­ge miatt- magán­in­dít­ványt ter­jesz­tett elő.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű, cse­lek­mé­nyét beis­me­rő vád­lot­tal szem­ben bün­te­tő­vég­zés­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta.